การสัมมนา BCMS & ISO 27001:2013

banner-bcms-27001

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจไม่เพียงแต่จะต้องคำนึงถึงผลประกอบการด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งสอดรับกับหลัก Triple Bottom Line อีกทั้งยังต้องเผชิญกับอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง/กฎระเบียบ

นอกจากอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องเผชิญแล้ว ยังมีโอกาสที่แฝงอยู่ในแต่ละด้าน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถใช้โอกาสจากอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เพื่อดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนต่อไป อาทิ การพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมหาวิธีการในการรับมือให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนานวัตกรรม การผลิตสินค้าหรือการบริการที่คำนึงถึงผู้บริโภค
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

องค์กรสามารถนำมาตรฐานการจัดการต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน เช่น
ISO 31000, ISO 27001, ISO 22301, CEN/TS 16555 -1, ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 26000, มอก. 9999, GMP/HACCP, ISO 22000 เป็นต้น

ISO 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการสภาวะวิกฤต (Crisis Management) ที่เกิดจากความไม่แน่นอน หรือความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ เพื่อให้องค์กรยังคงมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าขององค์กร

ISO 27001 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) เป็นมาตรฐานที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการบริหาร จัดการสารสนเทศขององค์กรให้มีความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรักษาความลับ ความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความพร้อมในการใช้งาน ครอบคลุมบุคลากร กระบวนการ และระบบสารสนเทศ โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จึงจัดสัมมนา “ BCMS & ISO 27001:12013” โดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมินของ สรอ. เพื่อให้องค์กรได้รับความรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว

 

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน  2560  เวลา 09:00 – 16:30 น.

ณ ห้องประกายเพชร  ชั้น 2  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งองค์กร   ท่านละ 1,000 บาท ท่านที่สองขึ้นไป ลด 50% (รวม VAT 7% แล้ว)

 

สามารถอ่านรายละเอียดเอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/xEJIFc