(ปิดรับสมัคร) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/กฎระเบียบที่สำคัญ”

banner-IBD-News

ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายภารกิจให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สถาบันฯ) ดำเนินโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ และการเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น สถาบันฯ ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/กฎระเบียบที่สำคัญ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวโน้ม ความเคลื่อนไหวของมาตรฐาน/กฎระเบียบที่สำคัญ องค์ความรู้ด้านการมาตรฐานและการประยุกต์ใช้ และหน่วยงานให้บริการสำหรับภาคอุตสาหกรรม วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561  เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

โดยขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนากลับมายังสถาบันฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2617-1708 หรือ
อีเมล  attapon@masci.or.th , parichart@masci.or.th
ภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561  (ปิดรับสมัคร)