All CertificationTrainingInspection Services

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
7. แนวทางการดำเนินการในการปรับเปลี่ยนสู่ ISO9001-2015 Download

 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
7. แนวทางการดำเนินการในการปรับเปลี่ยนสู่ ISO14001-2015 Download

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001และ BS OHSAS18001)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
7. แนวทางการดำเนินการในการปรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากมาตรฐาน OHSAS 18001:2007
สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018  Download

มาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301 : BCM)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ (IMS)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการDownload
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
7. ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานข้อกำหนดระบบการจัดการแบบบูรณาการ Download

มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย – ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ (MICE)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
5. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

Climate Change Services

1. Request for DOE services Download
2. Request for ISO 14064 services Download

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ

 1. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ แก้ไขครั้งที่ 6 เริ่มใช้วันที่ 8 กันยายน 2561   Download
  1.1 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ แก้ไขครั้งที่ 5 มีผลถึงวันที่ 7 กันยายน 2561   Download
 2. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร แก้ไขครั้งที่ 1 เริ่มใช้วันที่ 11 มิถุนายน 2559  Download
 3. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ แก้ไขครั้งที่ 8  เริ่มใช้วันที่ 8 กันยายน 2561  Download
     3.1  การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ แก้ไขครั้งที่ 7 มีผลใช้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561  Download
 4. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร  แก้ไขครั้งที่ 1  เริ่มใช้วันที่ 11 มิถุนายน 2559 Download

 

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

1. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
2. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ มรท. 8001-2553 (กรร.03) Download
3. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย Download
4. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย เริ่มใช้วันที่ 20 มิถุนายน 2561 Download
        5.1 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย มีผลใช้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 Download

Inspection Services (มอก.)

 1. แบบฟอร์มคำขอแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (แบบ ก) Download
 2. แบบฟอร์มคำขอทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (แบบ ข) Download
 3. แบบฟอร์มคำขอการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพืุ่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (แบบ ค) Download
 4. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Download

แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม Public Training Management System Course

Course Outline : IRCA Certified ISO 14001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course

Course Outline : IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor Transition Training Course

Course Outline : IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา In-house Training Management System Course

แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม Public Training Managing For Sustainability Course

แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม In-house Training Conformity Assessment (17000 series)

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา In-house Training Managing For Sustainability Course

Scroll Up