All CertificationTrainingInspection Services

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001 และ BS OHSAS18001)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301 : BCM)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ (IMS)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการDownload
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
7. ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานข้อกำหนดระบบการจัดการแบบบูรณาการ Download

มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย – ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ (MICE)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
5. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download

Climate Change Services

1. Request for DOE services Download
2. Request for ISO 14064 services Download

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ

  1. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ แก้ไขครั้งที่ 4 เริ่มใช้วันที่ 10 ธันวาคม 2559   Download
  2. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ แก้ไขครั้งที่ 4 เริ่มใช้วันที่ 11 มิถุนายน 2559  Download
  3. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
    แก้ไขครั้งที่ 1 เริ่มใช้วันที่ 11 มิถุนายน 2559 Download
  4. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร  แก้ไขครั้งที่ 1  เริ่มใช้วันที่ 11 มิถุนายน 2559 Download

 

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

1. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
2. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ มรท. 8001-2553 (กรร.03) Download
3. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย Download
4. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย Download
5. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย Download

Inspection Services (มอก.)

  1. แบบฟอร์มคำขอแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (แบบ ก) Download
  2. แบบฟอร์มคำขอทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (แบบ ข) Download
  3. แบบฟอร์มคำขอการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพืุ่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (แบบ ค) Download
  4. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Download

แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม Public Training Management System Course

Course Outline : IRCA Certified ISO 14001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course

Course Outline : IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor Transition Training Course

Course Outline : IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา In-house Training Management System Course

แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม Public Training Managing For Sustainability Course ปี 2559

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา In-house Training Managing For Sustainability Course

Scroll Up