สรอ. มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ปณท 03 (ภาพแรกหน้าเวบไซต์)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สรอ. (MASCI) มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1:2013) ให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในขอบข่าย การบริหารจัดการนวัตกรรมในการให้บริการด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ ณ ห้องแสตมป์ทอง หอประชุมไปรษณีย์ไทย วันที่ 19 ธันวาคม 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการนครหลวง) พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ให้เกียรติรับมอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1:2013) ซึ่งจัดขึ้นในงานการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท ประจำปี 2561 (Thailand Post Innovation Award 2018) โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นบริษัทแรกในธุรกิจไปรษณีย์ ที่ได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมจาก สรอ.

มาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1 เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ช่วยองค์กรในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการ วิธีการด้านการตลาด รูปแบบธุรกิจ สถานที่ทำงาน ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก และการสร้าง/เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมของ ปณท เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ ปณท ในการให้บริการด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ รวมทั้งการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของอาเซียน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ของ ปณท “การเป็นผู้นำธุรกิจไปรษณีย์และการให้บริการ Logistics ครบวงจรในอาเซียน”

ปณท 02

ปณท 01

ปณท 04