สรอ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในการวิเคราะห์และการจัดการธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

Banner-News-07022019

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สรอ. (MASCI) ได้รับเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์และการจัดการธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน หลักสูตร “นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมี ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษา คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ซึ่งมี รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และที่ปรึกษา คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมด้วย  ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2562

Pic-News-07022019

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์และการจัดการธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน หัวข้อ “Best Practice ของผู้นำในการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ Sustainability” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562  โดยมี นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร. สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางพรรณี  อังศูสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากรร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และตัวอย่างในเรื่อง Sustainable Growth for All, การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมความยั่งยืน  และการบริหารจัดการ & Sustainable Innovation เพื่อมุ่งสู่ Sustainability ตามลำดับ

ในช่วงแรกของการดำเนินงานของ สรอ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ สรอ. เป็นหน่วยงานเครือข่ายซึ่งกันและกันตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สมาคม สภาและสถาบันวิชาชีพต่างๆ และสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ในด้านต่างๆ อาทิ  การให้บริการด้านการรับรอง  การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรอง  การพัฒนามาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์การรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการทั้งกลุ่มผู้ให้บริการและกลุ่มสถานประกอบการโดยเฉพาะ SME ในห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้โครงการ MASCI Academy, Phase I