สรอ. หารือร่วมกับ SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ SMEs ด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการ

masci-smi-1

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีขีดความสามารถในการดำเนินการด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและสามารถยกระดับศักยภาพไปสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน SMI นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล และคณะฯ โดยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกัน อาทิ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรในการให้บริการ การร่วมดำเนินการกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และการเตือนภัยเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การพัฒนาโครงการร่วมเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs จากระดับพื้นฐานที่เหมาะกับ SMEs แต่ละระดับไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางสากล

masci-smi-2

masci-smi-3