เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project III (ฟรี)

News-SME-Promotion-Project-III

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project III (ฟรี)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME  สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project III โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

 • ยกระดับการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรของ SME ในการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสากลไปปฏิบัติจากระดับ
  พื้นฐานสู่ระดับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็น
  นักปฏิบัติหรือการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการไปปฏิบัติ (Practitioner) ให้มีความสามารถในการวางแผนและถ่ายทอด
  ความรู้ให้ผู้ประกอบการและบุคลากรของ SME
 • ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ)

กำหนดการ

 • การแถลงผลการดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I และพิธีเปิดโครงการ SME Promotion project III พร้อมรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project III  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3
  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  
 • กำหนดการอบรมสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project III   มี 2 หลักสูตร ดังนี้
  • หลักสูตรที่ 1 : SR Beginner (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม) จำนวน 150 คน จำนวน 1 รุ่น
   • รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  กรุงเทพฯ
  • หลักสูตรที่ 2 :  SR Practitioner (การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม) จำนวน 2 รุ่น
   รุ่นละ 60 คน

   • รุ่นที่ 1 วันที่ 3 – 4  พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
   • รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 • ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการทุกครั้ง และมีผลการประเมินในหลักสูตร SR Beginner
  ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด จึงจะสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร SR Practitioner ได้
 • กรณีมีผู้สมัครเกิน 150 คน  สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณาจากลำดับก่อนหลังที่สถาบันฯ ได้รับใบสมัคร

สิ่งที่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการดำเนินการ
  ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

 • ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมงานวันที่ 15 มีนาคม 2561 สามารถดาวโหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน และจัดส่งให้สถาบันฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง
  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561
 • ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project III สามารถดาวโหลด ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project III
  และจัดส่งให้สถาบันฯ ตามที่อยู่ด้านล่างภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

เลขที่ 1025 ชั้น 2,11,18 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท , กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2617-1727 โทรสาร 02 6171709

น.ส.พลอย กนกธนาพร ต่อ 101 Email: ploy@masci.or.th
นางปาริชาติ กันทะวงศ์ ต่อ 221 Email: parichart@masci.or.th
นางศราวดี ยิ้มฟ้อย ต่อ 303 Email: sarawadee@masci.or.th
นายพัทธ์ กุศลานนท์ ต่อ 321 E-mail: pat@masci.or.th
น.ส.กัญพัชร์ คุ้มญาติ ต่อ 801 Email: kanyapat@masci.or.th
นายธราดล บุญเพิ่ม ต่อ 811 Email: tharadon@masci.or.th