ประวัติสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 สรอ. มีฐานะเป็นสถาบันอิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและเพียงพอ ที่จะรองรับงานในระดับสากลได้

การดำเนินงานของสถาบันฯ ในระยะที่ผ่านมา นอกเหนือจากการมุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล โดยขยายการให้บริการรับรองระบบการจัดการต่างๆ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพการให้การรับรองตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการให้บริการด้านการบริหารกลยุทธ์และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แล้ว ในขณะเดียวกันสถาบันฯ ยังตระหนักถึงภารกิจในการสนับสนุนสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

VDO แนะนำสถาบัน


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่ความเป็นเลิศด้านความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก


พันธกิจ (Mission)

ช่วยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการเติบโต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและองค์กร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการให้บริการด้านข้อมูลและองค์ความรู้ การฝึกอบรม การพัฒนามาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง


วัฒนธรรมองค์กร

สรอ. มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร S5 Culture ที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสถาบันฯ ได้แก่

 1. SMART
  • Self Learning
  • Mastery
  • Agility
  • Resourcefulness
  • Trustworthiness
 2. Strategy Execution
 3. Service Excellence
 4. Sustainable Innovation
 5. Sharing

แนวทางในการดำเนินธุรกิจ (MASCI’s Business Approach)

มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศด้านความสามารถในการดำเนินการอย่าง ยั่งยืน (Sustainability Excellence: SE) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก Triple Bottom Line ใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

sustainability-excellence


ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
www.tisi.go.th