ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Service Department (2SD))

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการฝึกอบรมและการเป็นพี่เลี้ยง (Training and Coaching Services) แก่ผู้ประกอบการการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยบริการที่สามารถให้บริการได้จะครอบคลุมการให้บริการฝึกอบรมและการเป็นพี่เลี้ยงในซีรี่ย์ของการจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management Series) โดยใช้เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ Balanced Scorecardโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนากลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การกระจายกลยุทธ์ และการทบทวนกลยุทธ์ นอกจากนั้นยังสามารถให้บริการในด้านการจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) และการทำภาพจำลองอนาคตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงและการทำโมเดลทางธุรกิจใหม่ให้กับองค์กร (New Business Model) นอกจากนั้นยังมีซีรี่ย์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Excellence Series) ผ่านการฝึกอบรมและเป็นพี่เลี้ยงในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  เส้นทางสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการใช้ MASCI Sustainable Excellence Model ที่เป็นแนวทางทางตะวันตก (Western Style) หรือการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (Industrial Sufficiency Economy Standard) ที่ทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแบบตะวันออก (Eastern Style) เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

Business Excellence

ให้บริการด้านการฝึกอบรม (Training Workshop) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) แก่องค์กรในเรื่อง

 1. การพัฒนากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ด้วย Balanced Scorecard
 2. การวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ด้วย Balanced Scorecard
 3. การกระจายกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ด้วย Balanced Scorecard
 4. การทบทวนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ด้วย Balanced Scorecard
 5. การจัดตั้งหน่วยงานบริหารกลยุทธ์ (Office of Strategic Management, OSM)
 6. การสร้างภาพจำลองอนาคต (Scenario Planning)
 7. การจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (MASCI Strategic Risk Management)

Coaching

ให้บริการด้านการฝึกอบรม (Training Workshop) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) แก่องค์กรในเรื่อง

 1. Social Responsibility Series: การให้คำแนะนำปฏิบัติ (Coaching)
  การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 และการให้คำแนะนำปฏิบัติ (Coaching)
 2. Report Management Series: การให้คำแนะนำปฏิบัติ (Coaching)
  การเขียนรายงานตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) version G4
 3. Stakeholder Engagement Series : การให้คำแนะนำปฏิบัติ (Coaching) การดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
 4. Sufficiency Economy Series : มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 เล่ม 1-2556)

Sustainable Excellence

ให้บริการด้านการฝึกอบรม (Training Workshop) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) แก่องค์กรในเรื่อง

 1. การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ผ่านมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ
  (CSR-DIW/CSR-DPIM) และระดับสากล (ISO Standard)
 2. การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างคามยั่งยืนตามแนวทาง MASCI Sustainable Excellence Model
  หรือ Industrial Sufficiency Economy Model

  • การยกระดับภาวะผู้นำ (Elevated Leadership)
  • การใช้เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ (Systematized Approach)
  • การกำหนดกลยุทธ์และกระจายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Strategy Management)
  • การสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Innovation)
  • การรายงานและสื่อสาร (Reporting and Commnunication)

Management Innovation

 1. ให้บริการด้านการวิจัย (Research) และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ (MASCI Management Lab) แก่องค์กรต่างทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีความร่วมมือกับศูนย์ TIMM Center คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องการสร้างนวัตกรรมจัดการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ (Strategic Management) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Management)
 2. ให้บริการในการประเมินขีดความสามารถองค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Health – Check Assessment) เพื่อเปรียบเทียบระดับขีดความสามารถ (Benchmarking Services) ในรายอุตสาหกรรม (Industrial Sector)

Sustainability Business Lead

 1. ให้บริการด้านการนำเสนอความรู้ใหม่ๆ ด้านการจัดการกลยุทธ์ (Strategy Management) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) แก่ลูกค้าผ่านการสัมมนาทางวิชาการและการฝึกอบรมระยะสั้น โดยหัวข้อการสัมมนาจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้องค์กร สามารถปรับตัวและปรับแนวทางในการจัดการเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีการพัฒนา อย่างยั่งยืน
 2. การให้รางวัลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่องค์กรที่มีขีดความสามารถ และแสดงศักยภาพในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Excellence Awards, SEA)
 3. การให้บริการโปรแกรมด้านการเรียนรู้แก่ผู้บริหารระดับสูง (Executive Learning Program) โดยร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างนักกลยุทธ์และนักวางแผนอนาคต (Strategist and Futurist) แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ
 4. การจัดตั้งกลุ่มสภาองค์กรที่เป็นเลิศด้านความยั่งยืน (Sustainable Excellence Council, SEC) ผ่านระบบสมาชิก (Membership Scheme) เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนใหม่ๆ แก่สมาชิก (SEC Membership)