ฝ่ายบริการเทคนิค (Technical Service Department (TSD))

ให้บริการการฝึกอบรมด้านมาตรฐานระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับ ประเทศ ด้วยหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสำหรับลูกค้าภาครัฐและเอกชน ทั้ง Public และ In-House และยังให้บริการการพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบรับรองสำหรับหน่วยงานทั้งภาค รัฐและเอกชนตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับประเทศ โดยใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการมาตรฐาน การตรวจสอบรับรองทั้งภาคการผลิตและการบริการ และการพัฒนาระบบงานในการเป็นหน่วยรับรองของสถาบันฯ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล  ในการถ่ายทอดให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง นำปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างรากฐานด้านการบริหารจัดการขององค์กรให้เข้มแข็งและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานในระดับสากล

1.  การฝึกอบรมด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรข้อกำหนดทั่วไป หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หลักสูตรการตรวจประเมิน ตามมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001มอก. 18001, ISO 45001 มอก. & OHSAS 18001ISO 50001, GMP, HACCP, ISO 22000, IMS (Integrated Management System)

2.  การพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบรับรอง
ให้บริการเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบงาน รวมถึงการพัฒนาเอกสารระบบงาน การพัฒนาผู้ตรวจประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  การตรวจประเมินเบื้องต้น และการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO/IEC 17020ISO/IEC 17021-1ISO/IEC 17024 , ISO/IEC 17025,  ISO/IEC 17065, หลักสูตรการมาตรฐาน, หลักสูตรระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) สำหรับการรับรองกลุ่มตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์