ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ (Office of Strategy Management (OSM))

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์ของสถาบันฯ โดยการวางแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ และผลักดันให้มีการนำกลยุทธ์ของสถาบันฯ ไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการสื่อสารกลยุทธ์ของสถาบันฯ ทั้งภายในและภายนอก และการบริหารการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ และการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ ประกอบด้วย

  1. แผนกวางแผนบริหารและสื่อสารกลยุทธ์ รับผิดชอบงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารการดำเนินกลยุทธ์ของสถาบันฯ ให้ประสบความสำเร็จ และสื่อสารกลยุทธ์ของสถาบันฯ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ
  2. แผนกข้อมูลและองค์ความรู้ รับผิดชอบงานด้านการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้และการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล
  3. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย