ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (General Administration Department (GAD))

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป ได้แก่งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและงานธุรการประกอบด้วย

  1. แผนกทรัพยากรบุคคล สรรหา คัดเลือกและพัฒนาบุลากร
  2. แผนกบัญชีและการเงิน ดูแลการเงิน บัญชี และงบประมาณ
  3. แผนกบริหารงานทั่วไป ดูแลงานด้านสถานที่ ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์