ฝ่ายรับรองระบบ (System Certification Department (SCD))

ให้บริการด้านการตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศ โดยส่งเสริมให้องค์กรเกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการของ สรอ. ให้บริการทั้งแก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้ทีมผู้ตรวจประเมินที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามมาตรฐานสากล มีความรวดเร็วในการให้บริการ จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของ สรอ.

นโยบายคุณภาพ

“สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้บริการด้านการรับรองระบบการจัดการ โดยมีความมุ่งมั่นและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความเป็นกลางในกิจกรรมการรับรองระบบการจัดการ พร้อมมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะลูกค้าเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์คุณภาพ

·     บริหารและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยรับรองตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

·     พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการ

·     ให้บริการด้วยความเป็นเลิศ และมีจรรยาบรรณ

·     สร้างนวตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะลูกค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

·     ดำเนินการเพื่อบริหารข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการรับรองระบบการจัดการ

โดยสถาบันฯ จะดำเนินการใดๆ ที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบายคุณภาพ และแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นกลางโดยเปิดเผยนโยบายคุณภาพต่อสาธารณะ

การให้บริการด้านการรับรองระบบการจัดการ

1. การให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้นำในการให้การรับรองระบบการจัดการของประเทศไทย โดยการบริการตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับประเทศ อาทิเช่น

โดยการให้บริการดังกล่าว สถาบันฯ ได้ใช้ผู้ตรวจประเมินที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) จากการใช้บริการของสถาบันฯ
2. การปรับปรุงคุณภาพการรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การปรับปรุงคุณภาพของการตรวจประเมินและการรับรอง สถาบันฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินและการรับรองให้มีคุณภาพในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางการปฎิบัติของสากล ได้แก่ การนำมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 และ ISO 50003:2014 รวมทั้ง IAF Guidance มาใช้ปฎิบัติในสถาบันฯ และได้รับการตรวจประเมินและการรับรองระบบงาน (Accreditation) จากหน่วยรับรองระบบงาน 2 แห่ง ได้แก่

 • สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The National Accreditation Council of Thailand – NAC) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอข.) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015

จากคุณภาพการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนี้เอง ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยมีความน่าเชื่อมั่นต่อสถาบันฯ และได้ใช้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดมา

 1. การขยายบริการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
  เมื่อความต้องการของตลาดการค้าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป เกิดความต้องการในการที่จะมีมาตรฐานระบบการจัดการเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะกลายมาเป็นข้อกำหนดที่ผู้ประกอบการในประเทศที่ต้องพึ่งพากับลูกค้า ต่างประเทศ ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ความต้องการใหม่ๆ ดังนั้นสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จึงได้มีการเพิ่มการให้บริการด้านการรับรองระบบการจัดการขึ้นจากเดิมเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและช่วยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลได้ อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ที่เป็นกฎ ข้อบังคับสำคํญที่ผู้ส่งออกต้องได้รับการรับรอง เพื่อยืนยันถึงมาตรฐานระบบการจัดการให้แก่ลูกค้า สถาบันฯ จึงได้การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรของสถาบันฯให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสามารถแข่งขัน ได้กับผู้ประกอบการในประเทศอื่นๆ สถาบันฯ จึงเปิดให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้

นอกเหนือจากมาตรฐานข้างต้น สถาบันฯ ยังได้มีการเพิ่มการให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการอื่นๆ อาทิ

 • มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย-ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (มอก. 22300)
 • มาตรฐานการตรวจประเมินแบบบูรณาการ (Integrated Management System: IMS)
 • มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)
 • มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
 • มาตรฐานระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001)
 • มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)
 • มาตรฐานการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

และมาตรฐานระบบการจัดการอื่นๆ

 1. ผลงานและกิจกรรมอื่นๆ
  นอกจากนี้ ฝ่ายรับรองระบบยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ โดยการร่วมการฝึกอบรมบุคคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความรู้ความสามารถ ที่สูงขึ้นในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เช่น
 • การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน ที่จัดโดยฝ่ายบริการเทคนิค โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ด้วย
 • การเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2553 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • การเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานตราสัญลักษณ์ Q-mark ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • การเป็นผู้ตรวจประเมินด้านความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR-DIW: Corporate Social Responsibility)
 • การได้ช่วยฝึกภาคปฎิบัติ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานพันธมิตรของ สรอ. ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความสามารถเป็นผู้ตรวจ ประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่มีความสามารถตามหลักเกณฑ์สากล