ฝ่ายหน่วยตรวจ (Inspection Body Department (IBD)) 

เป็น หน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตและให้บริการ อย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งการบริการที่สำคัญของฝ่ายหน่วยตรวจได้แก่ การให้บริการตรวจติดตามมาตรฐานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐานและทบทวนมาตรฐาน และการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมาตรฐานระบบการจัดการ (Intelligence Unit)

นโยบายคุณภาพ สำหรับหน่วยตรวจ

“สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้บริการด้านการตรวจ โดยมีความมุ่งมั่นและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความเป็นกลางในการดำเนินกิจกรรมการตรวจ พร้อมทั้งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะลูกค้าเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์คุณภาพ สำหรับหน่วยตรวจ

 • บริหารและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยตรวจตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการ
 • ให้บริการด้วยความเป็นเลิศ และมีจรรยาบรรณ
 • สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะลูกค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ดำเนินการเพื่อบริหารข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการตรวจ

โดยสถาบันฯ จะดำเนินการใดๆ ที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบายคุณภาพ และแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นกลางโดยเปิดเผยนโยบายคุณภาพต่อสาธารณะ

การให้บริการของฝ่ายหน่วยตรวจ

Inspection Body หรือ หน่วยตรวจ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการตรวจ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะหน่วยตรวจ (Inspection Body) โดยฝ่ายหน่วยตรวจ สรอ. เป็นหน่วยตรวจให้กับหน่วยงาน ตามมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ

 • การเป็นหน่วยตรวจตามมาตรฐานตราสัญลักษณ์ (Q-Mark) ให้กับคณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย (กกร.) อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยโครงการตราสัญลักษณ์ (Q-Mark) เป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพ ที่รับรองสินค้า บริการ และสถานประกอบการ ที่ผ่านการประเมินและกลั่นกรองภายใต้คณะกรรมการของ กกร. ทั้งนี้ ยังแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค และการมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นหน่วยงานหลักในการเป็นหน่วยตรวจ ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบที่ได้รับการรับรองไปแล้วกว่า 34 ราย
 • มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) หรือ Thai Labour Standard (TLS 8001-2003) ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 โดย สรอ. ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหน่วยตรวจประเมินมาตรฐาน มรท. 8001-2546 มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจจาก สรอ. กว่า 90 ราย
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ร่วมกับ สรอ. สร้างความร่วมมือด้านการตรวจสำหรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ หัตถกรรมพื้นบ้าน ตามคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับสากล

พันธมิตรของ สรอ. ด้านการตรวจ

เพื่อให้การดำเนินการของ สรอ. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ส่งออกสินค้าไทย สรอ. ได้สร้างพันธมิตรด้านการตรวจ (Inspection) กับหน่วยตรวจต่างประเทศ ได้แก่ AFAQ/BESTCERT (ไต้หวัน) Gost-Asia (สหพันธรัฐรัสเซีย) HIFAB (สวีเดน) และ SIRIM (มาเลเซีย) ซึ่งสามารถให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ รวมถึงข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกสินค้าไทย

นอกจากนี้ สรอ. อยู่ระหว่างดำเนินการขยายการให้บริการด้านการตรวจ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการตรวจกับหน่วยตรวจทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับการตรวจตามมาตรฐานอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการแก่ผู้ประกอบการไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจ (Inspection)

 • ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยสำหรับการแข่งขันในระดับสากล
 • เพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นสูงสุดต่อลูกค้าของหน่วยงาน
 • ลดค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ฝ่ายหน่วยตรวจ สรอ. ยังมีบริการอื่น ๆ ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานและทบทวนมาตรฐาน การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน Labor Management System Series การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมาตรฐานระบบการจัดการ (Intelligence Unit) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการส่วนหนึ่งจากสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ในการรวบรวมข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ อาทิ

 • รู้จักมาตรฐาน
 • รายงานการศึกษาวิเคราะห์
 • บทความ
 • กรณีตัวอย่าง
 • วารสาร