สำนักผู้อำนวยการ (Office of the President (OOP))

เป็น หน่วยงานที่ดูแลและบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การบริหารองค์กรในภาพรวมมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  เช่น งานด้านการบริหารการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ  การประชุมมูลนิธิ การประชุมผู้บริหาร และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานด้านการบริหารจัดการเอกสารสำคัญและเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ  งานด้านการช่วยอำนวยการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น