นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์ วิทยาสุข

ประธานกรรมการ

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรรมการ

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรรมการ

นางโสภา เกียรตินิรชา

ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน
กรรมการ

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน
กรรมการ

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือผู้แทน
กรรมการ

นายสัตวแพทย์ ธนิตย์ เอนกวิทย์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน
กรรมการ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
กรรมการ

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือผู้แทน
กรรมการ

นางเกศรา มัญชุศรี

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

น. สพ. บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

นายประสาน ตันประเสริฐ

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

นายเสาวรัชต์ ฟักเฟื่องบุญ

นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

รศ.ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้แทน
กรรมการ

นายชลธร ดำรงศักดิ์

กรรมการ

นายอรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ

กรรมการ

 

นางพรรณี อังศุสิงห์

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
กรรมการและเลขานุการ