นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์ วิทยาสุข

ที่ปรึกษา

นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ

ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน
กรรมการ

นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน
กรรมการ

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือผู้แทน
กรรมการ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน
กรรมการ

นายประลอง ดำรงค์ไทย

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
กรรมการ

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือผู้แทน
กรรมการ

นายอำนวย  จิรมหาโภคา

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกุล

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

ดร. ประสาน  ประวัติรุ่งเรือง

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

นายเสาวรัชต์ ฟักเฟื่องบุญ

นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

รศ.ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้แทน
กรรมการ

นายชลธร ดำรงศักดิ์

กรรมการ

นายอรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ

กรรมการ

 

นางพรรณี อังศุสิงห์

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
กรรมการและเลขานุการ