คณะผู้บริหารสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดังนี้

นางพรรณี อังศุสิงห์

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสำราญ สอนผึ้ง

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายหน่วยตรวจ

นายธนภัทร ปิยะภากร

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลยุทธ์
และช่วยงานฝ่ายรับรองระบบ

นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ

นางปริยดา พยุงธรรม

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการเทคนิค และ
ช่วยงานฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน