ASEAN MICE VENUE STANDARD (Category: Meeting room)

banner-AMVS-2018

รายละเอียดโครงการ

เพื่อเป็นการต่อยอดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สสปน. ได้ดำเนินโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและประชาสัมพันธ์สถานที่จัดงานและการบริการอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้

จำนวนรับสมัคร

 • จำนวนรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 แห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • โรงแรมต้องได้การรับรองมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard (ประเภทห้องประชุม)
 • โรงแรมที่ได้การรับรองมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard (ประเภทห้องประชุม) ต้องยังไม่หมดอายุการรับรอง

เงื่อนไขการสมัคร

 • สามารถส่งห้องประชุมเข้าร่วมได้ 1 ห้อง/โรงแรม (โดยห้องประชุมสามารถเป็นห้องใหญ่ได้ เช่น ห้อง Grand Ballroom)
 • สถานประกอบการต้องเตรียมห้องสำหรับการตรวจประเมิน ณ วันตรวจประเมิน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ASEAN MICE Venue Standard (Category: Meeting room) ต้องลงนามโดยผู้อำนาจ
  (หากกรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารหนังสือมอบอำนาจ)
 • Floor Plan ของห้องประชุม
 • เอกสารจดทะเบียนบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เอกสารใบอนุญาติประกอบธุรกิจโรงแรมต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เอกสารประเมินตนเอง
 • แผนที่ตั้งสถานประกอบการ

กำหนดการ

รายละเอียด   วันที่   หมายเหตุ  
1. สัมมนาเปิดตัวโครงการฯ 2 กรกฎาคม 2561
2. รับสมัคร และความครบถ้วนถูกต้องของใบสมัครและเอกสารแนบ 2 – 31 กรกฎาคม 2561 ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ก.ค. 61  เวลา 12.00 น.
3. นัดหมายลูกค้าและส่งจดหมายแจ้งการตรวจประเมินพร้อมกำหนดการตรวจ สิงหาคม 2561
4. ตรวจประเมิน AMVS สิงหาคม – ตุลาคม 2561
5. แจ้งผลการตรวจประเมินแก่ผู้ประกอบการ มกราคม 2562

 

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

 • คุณดาริกา แซ่โง้ว  โทร 0-2617-1727 ต่อ 211 
 • คุณวราภรณ์ จตุพัฒนาพงศ์  โทร 02-617-1727 ต่อ 206        
 • คุณศุภวรรณ สท้านไตรภพ โทร 02-617-1727 ต่อ 225