สรอ. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว

News-Banner-GI-2019

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว กำหนดแผนการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (สำหรับผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม)
  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  จำนวนไม่เกิน 40 คน/รุ่น ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ราคา 3,745 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ : https://bit.ly/2YFtzKQ
 2. หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
  ในวันที่ 17 – 19  มิถุนายน 2562 จำนวนไม่เกิน 40 คน/รุ่น ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ  ราคา 8,560  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติม ได้ที่: https://bit.ly/2uLMVjT

หลักเกณฑ์เงื่อนไข   

 1. เข้ารับการฝึกอบรมต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  โดยต้องมีวิชาเรียนด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 2. ภายหลังจากที่ได้ฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการสอบ โดยคะแนนการสอบที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า
  ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสำเร็จหลักสูตรและได้รับใบรับรองสำเร็จการฝึกอบรม (Certificate of Successfully Completion)
 3. กรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมแล้ว แต่สอบได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 จะได้รับใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม
  (Certificate of Attendance) ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวสามารถเข้าสอบใหม่ได้โดยไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมภายใน 2 ปี
  นับจากวันที่ผ่านการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม สามารถติดต่อที่ :

 • คุณจรัสศรี  บุญจันทร์  โทรศัพท์ : 0-2617-1727 ต่อ 802 โทรสาร: 0-2616-1703  อีเมล์ : jaratsri@masci.or.th
 • คุณสุภาพร  ถาริยะ      โทรศัพท์ : 0-2617-1727 ต่อ 803 โทรสาร: 0-2616-1703  อีเมล์ : supaporn@masci.or.th

สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม :

 • หลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (สำหรับผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม)
  ผ่าน Website สถาบันฯ ได้ที่ :
  https://app.masci.or.th/train?t=1227
 • หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว ผ่าน Website สถาบันฯ ได้ที่ :
  https://app.masci.or.th/train?t=1228

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม