สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นหน่วยจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จึงกำหนดการจัดอบรม หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ในวันที่ 8 – 10 ส.ค. 61 และวันที่ 25 – 27 ก.ย. 61 นี้ หากท่านสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้จัดสัมมนา “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001: 2015& ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015” โดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมินของ สรอ. เพื่อให้องค์กรได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. สถานที่ : ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

ASEAN MICE VENUE STANDARD (Category: Meeting room)

รายละเอียดโครงการ เพื่อเป็นการต่อยอดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สสปน. ได้ดำเนินโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและประชาสัมพันธ์สถานที่จัดงานและการบริการอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ จำนวนรับสมัคร จำนวนรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คำถามเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2

มีคำถามสำหรับบริษัทและนักลงทุนว่าจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) ทั้ง 17 ข้อได้อย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับกลยุทธ์ขององค์กรในเรื่องดังกล่าว

คำถามเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1

มีคำถามสำหรับบริษัทและนักลงทุนว่าจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) ทั้ง 17 ข้อได้อย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับกลยุทธ์ขององค์กรในเรื่องดังกล่าว

(ฟรี) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปีงบประมาณ 2561

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการจัดกิจกรรมการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ และกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก โดยการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการบริหารจัดการ หรือมาตรฐานอื่นๆ

Thailand MICE Venue 2018

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการศูนย์ประชุม / อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม หรือ รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โรงแรม หรือ รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สมัครเพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) และมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและเผยแพร่สถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561

สรอ. รับการตรวจประเมินระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 สาขาหน่วยตรวจ จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ MASCI โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ (นางพรรณี อังศุสิงห์) ผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับการตรวจประเมินระบบงาน สาขาหน่วยตรวจ (Inspection Body: IB) ในวันที่ 18, 21-22 พฤษภาคม 2561

โชวห่วย 4.0 ติดตั้ง POS ฟรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าปลีก (โชห่วย) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์มาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า ภายใต้โครงการพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปี 2561

สรอ. สัมมนาวิชาการ ISO 13485:2016 ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices – Quality Management System: MDMS)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ISO 13485:2016 ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices – Quality Management System: MDMS)” เพื่อให้องค์กรได้รับความรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฯ ในงาน Subcon Thailand 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561