หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

banner-bcm-2018

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการรับรองและฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการ บริการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติต่างๆ บริการพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบและรับรอง บริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น
การเป็นพี่เลี้ยง การประเมินในการพัฒนาองค์กร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ

ทางสถาบันฯได้มีการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ให้กับผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยมีหลักสูตรจำนวน  2 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรการอบรม : การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (พร้อมใบประกาศนียบัตร) จำนวน 2 วัน
    • มาตรฐานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) (ISO 22301:2012)
    • การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
    • การบริหารจัดการอนาคต (Future Management)
  2. หลักสูตรการอบรม : การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 (Internal Audit) (พร้อมใบประกาศนียบัตร) จำนวน 2 วัน

 

ทางสถาบันฯจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการฯหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมฯหลักสูตรดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 40,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

  1. เอกสารประชาสัมพันธ์การอบรม
  2. Business Continuity Management: BCM

 

และหากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตามเบอร์โทร และอีเมล์ด้านล่าง

ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

คุณทัชชะพงศ์ คุณสุจินดา และคุณวริษฐา

โทรศัพท์:  0-2617-1727 ต่อ 207, 209, 223

E-mail : Tadchapong@masci.or.th, Sujinda@masci.or.th, Waristha@masci.or.th