คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • หาลูกค้าใหม่ที่ต้องการขอการรับรอง ออกพบลูกค้า นำเสนอบริการ จัดทำใบเสนอราคา ปิดการขาย ตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • เยี่ยมลูกค้าหลังจากได้รับการรับรองจากสถาบันฯ เพื่อรักษาลูกค้าเก่าไว้และขยายฐานลูกค้า
 • รายงานผลการพบลูกค้ารายสัปดาห์/จัดทำทะเบียนรายชื่อลูกค้า
 • รับคำขอรับการรับรอง และติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานการตรวจประเมินให้กับลูกค้า

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 4-8 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือสอบเทียบ
 • ผ่านการอบรมด้านมาตรฐาน ISO หรือด้านการตรวจสอบและการรับรอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ด้านงานการพัฒนาระบบงาน ด้านห้องปฏิบัติการ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการกำหนด พัฒนา ปรับปรุง มาตรฐาน
 • เป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมินตามวัตถุประสงค์และขอบข่ายการตรวจประเมิน

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
  และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับด้าน Computer Security, Active Directory, Mail Server, Proxy, WSUS
 • มีความรู้เกี่ยวกับ OSI layer, TCP/IP, DHCP, DNS
 • มีความรู้และความสามารถในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows,  Mac OS
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ITIL, ISO 27001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี CompTIA Security+ หรือ Certificate CCNA หรือ Certificate อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/ISO 27000 และระบบการจัดการอื่นๆ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์  สาขาไฟฟ้า/เคมี หรือวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/ISO 14001และระบบการจัดการอื่นๆ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/OHSAS 18001และระบบการจัดการอื่นๆ
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ โดยดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์  สาขาเครื่องกล/การผลิต/อุตสาหการ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/ISO 14001 และระบบการจัดการอื่นๆ

Apply Now