คุณสมบัติ

 • ปริญญาโทขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี ทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • สามารถขับรถยนต์ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการ การประสานเพื่อหาเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการ ตลอดจนกำกับดูแลการทำรายงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรของสถาบันฯ
 • พัฒนาหลักสูตรตามขอบข่ายที่ได้รับมอบหมาย และตรงตามความต้องการของลูกค้า

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
  และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับด้าน Computer Security, Active Directory, Mail Server, Proxy, WSUS
 • มีความรู้เกี่ยวกับ OSI layer, TCP/IP, DHCP, DNS
 • มีความรู้และความสามารถในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows,  Mac OS
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ITIL, ISO 27001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี CompTIA Security+ หรือ Certificate CCNA หรือ Certificate อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/ISO 27000 และระบบการจัดการอื่นๆ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์  สาขาไฟฟ้า/เคมี หรือวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/ISO 14001และระบบการจัดการอื่นๆ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/OHSAS 18001และระบบการจัดการอื่นๆ
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ โดยดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์  สาขาเครื่องกล/การผลิต/อุตสาหการ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/ISO 14001 และระบบการจัดการอื่นๆ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท สาขาอุตสาหกรรมเกษตร/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงานทางด้านอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่ ระบบ ISO 9001 ISO 22000 ระบบ HACCP/GMP และระบบการจัดการอื่นๆ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ และปริญญาโท ในสาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหาร/การจัดการ (Management) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง หรือการบริหารนวัตกรรมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการให้ความรู้และการฝึกอบรมการบริหารขั้นสูง (Advanced Management tools)
 • บริหารงานโครงการ กำหนดแผนการฝึกอบรม รวมทั้งเป็นวิทยากรในหลักสูตรด้านการบริหารกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารนวัตกรรม
 • ดำเนินการให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน รวมถึงวิเคราะห์ผลให้แก่ลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับงานด้านการให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการตรวจประเมิน
 • นำเสนอบริการต่างๆ แก่ลูกค้า รวมถึงรายงานสรุปผลการขาย

Apply Now