คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน (เช่น ISO/IEC 17020 , ISO/IEC 17021 หรือ ISO/IEC 17021-1 , ISO/IEC 17024 , ISO/IEC 17025 , ISO/IEC Guide 65 หรือ ISO/IEC 17065) หรือระบบการจัดการ (เช่น ISO 9001) หรือการพัฒนามาตรฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาค้นคว้า ร่วมวางแผน คิดค้นและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานหรือด้านอืนๆ
 • พัฒนาระบบงานหรือระบบอื่นๆ ให้กับหน่วยงานตามมาตฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นวิทยากรในการบรรยายด้านระบบงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค่าใช้จ่าย และตรวจสอบใบรับสินค้า ใบกำกับภาษีซื้อ เพื่อลงบัญชีรายวัน
 • ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้รายตัวกับบัญชีเจ้าหนี้
 • จัดทำสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย จากเอกสารทางธุรกรรมต่างๆ ที่ได้รับจากฝ่ายการเงิน
 • รายงานภาษีขายและภาษีซื้อ และเช็คยอดลูกหนี้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนธุรกิจ
 • มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบ Software Development Life Cycle เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน OOP ในการพัฒนาโปรแกรม Web Application สำหรับธุรกิจ
 • มีความสามารถในการพัฒนาระบบงาน/โปรแกรม ด้วยภาษาและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ASP.Net, PHP, JAVA และระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server, MYSQL เป็นต้น
 • มีประสบการณ์การใช้ WordPress ในการพัฒนา Website
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงานด้วย BI Tools

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมบริการที่สนับสนุนทางเทคนิคเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และบริการดิจิตอลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • สนับสนุนระบบดิจิตอลและโครงการบริการและการนำกลยุทธ์ไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า
 • สามารถทำให้มั่นใจในมาตรฐานการบริการและการบริหารระบบคุณภาพของงานบริการด้านดิจิตอลทั้งภายในและภายนอก โดยมีการตรวจติดตามเมตริกซ์งานบริการที่เหมาะสม การรายงานสมรรถนะ การระบุและแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ
 • พัฒนาระบบสารสนเทศและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถาบัน ดูแลรักษาระบบสารสนเทศ  ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เกี่ยวข้อง

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สาขาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อมหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001, OHSAS 18001 หรือ ISO 45001)
  หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
 • หากมีประสบการณ์สอนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรของสถาบันฯ ทั้งประเภท In-house training และ Public training
 • วางแผนการสอนเพื่อให้ความรู้ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
 • พัฒนาหลักสูตรตามขอบข่ายที่ได้รับมอบหมาย และตรงตามความต้องการของลูกค้า

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะความรู้ด้านก๊าซเรือนกระจก และการใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแล และดำเนินการตามระบบงานของกิจกรรมด้านการตรวจสอบ การทวนสอบ และการฝึกอบรมโครงการ กิจกรรมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas)
 • ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการขาย และการตลาด
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านการตรวจสอบ การทวนสอบ และการฝึกอบรมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) การจัดทำข้อเสนอราคา และการติดตามงานขาย
 • สร้างโอกาสในการหาลูกค้าที่มีศักยภาพที่จะใช้บริการการตรวจสอบ การทวนสอบและการฝึกอบรมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
  การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน
 • รวบรวมข้อมูล สรุปกิจกรรมการดำเนินงานของแผนกฯ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการกำหนด พัฒนา ปรับปรุง มาตรฐาน
 • เป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมินตามวัตถุประสงค์และขอบข่ายการตรวจประเมิน

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
  และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับด้าน Computer Security, Active Directory, Mail Server, Proxy, WSUS
 • มีความรู้เกี่ยวกับ OSI layer, TCP/IP, DHCP, DNS
 • มีความรู้และความสามารถในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows,  Mac OS
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ITIL, ISO 27001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี CompTIA Security+ หรือ Certificate CCNA หรือ Certificate อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/ISO 27000 และระบบการจัดการอื่นๆ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์  สาขาไฟฟ้า/เคมี หรือวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/ISO 14001และระบบการจัดการอื่นๆ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/OHSAS 18001และระบบการจัดการอื่นๆ
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ โดยดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์  สาขาเครื่องกล/การผลิต/อุตสาหการ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่  ISO 9001/ISO 14001 และระบบการจัดการอื่นๆ

Apply Now