สรอ. มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

News-CEN-TS16555-1_-CPF-(6Feb2018)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) ให้แก่บริษัท
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 แห่ง ใน 4 สายธุรกิจ ได้แก่

  1. โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บางนา กม.21 (ปีที่ 2)
  2. สายธุรกิจไก่เนื้อ
  3. สายธุรกิจเป็ดเนื้อ
  4. สายธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง

ซึ่งจัดขึ้นในงาน CPF CEO AWARDs 2017 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี

MASCI มอบเกียรติบัตร CEN-TS 16555-1 _CPF 6 Feb 18

มาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมเป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินการได้ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรม ช่วยให้องค์กรพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการ วิธีการด้านการตลาด รูปแบบธุรกิจ สถานที่ทำงาน หรือความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งช่วยสร้าง/เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งองค์กร