สรอ. ขอแสดงความยินดีกับเจ๊นกหมูสด ที่ได้รับการรับรองระบบ GMP (FDA)

banner-GMP-FDA

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชื่นกมล อาชวพิสิฐ (เจ๊นกหมูสด) ที่ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี
ในสถานประกอบการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร: GMP (FAD) ในขอบข่าย “การผลิตเนื้อหมูสดตัดแต่งแช่เย็น” วันที่ 27 ธันวาคม 2560

banner-GMP-FDA-2

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวแสดงความยินดีกับนางสาวชื่นกมล อาชวพิสิฐ (เจ๊นกหมูสด) ในโอกาสรับมอบใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนางสาวชื่นกมล อาชวพิสิฐ (เจ๊นกหมูสด) และเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาระบบการจัดการของสถานประกอบกิจการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้มีมาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการตัดแต่ง การบรรจุ และการเก็บรักษา เพื่อให้วัตถุดิบมีความปลอดภัยได้คุณภาพเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด การได้รับการรับรองครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของสถาน
ประกอบการฯ ที่จะพัฒนาความสามารถในการดำเนินการไปสู่มาตรฐานสากล

banner-GMP-FDA.-3jpg