สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

banner_CSR_140661

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นหน่วยจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จึงกำหนดการจัดอบรม ดังนี้

 1. หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
  • วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561
   หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (จำนวน ไม่เกิน 50 คน)
  • วันที่ 25 – 27 กันยายน 2561
   หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (จำนวน ไม่เกิน 50 คน)

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัคร 30 คนแรก ทางหน่วยอบรมจะลดราคาให้เป็นพิเศษ
 • หน่วยอบรมอาจจะเลื่อนหรือยกเลิกการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนรับสมัครในรุ่นนั้นๆ และขอปิดรับสมัคร
  หากมีผู้แจ้งความประสงค์ครบตามจำนวนแล้ว
          
 1. กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคลากรระดับปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/ ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่ได้รับมอบหมาย
 2. เอกสารประกอบการสมัครและการชำระเงิน