สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

banner_CSR_140661

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นหน่วยจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จึงกำหนดการจัดอบรม ดังนี้

 1. หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
  • วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562
  • วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562
 2. หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
  • วันที่ 24 – 26 เมษายน 2562
  • วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562
 3. หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส
  1. วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2562
  2. วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครที่สมัครภายในเดือน กุมภาพันธ์ทางหน่วยอบรมจะลดให้ 10%
 • หน่วยอบรมอาจจะเลื่อนหรือยกเลิกการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนรับสมัครในรุ่นนั้นๆ และขอปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์ครบตามจำนวนแล้ว
 • ในการอบรมแต่ละครั้ง จำนวน ไม่เกิน 30 คน/รุ่น
 1. กลุ่มเป้าหมาย
  • เป็นบุคลากรระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/ ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่ได้รับมอบหมาย
  • เป็นบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
 2. เอกสารประกอบการสมัครและการชำระเงิน