โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2561

banner-pr-dbd-business-standard-quality

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ร่วมกันดำเนิน “โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2561

เพื่อให้ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ มีการยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจาก
ผู้ใช้บริการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  อย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสทางการตลาด รวมทั้ง สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายใหม่เห็นถึง ประโยชน์ความสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

กิจกรรมสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ”

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 – 13:00 น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

ช่วงเวลารับสมัครเข้าร่วมสัมมนา

วันนี้- 23 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมหลักในโครงการ

  • ศึกษาดูงาน ณ สถานปฏิบัติงานจริงของธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุต้นแบบ
  • กิจกรรมให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฯ
  • ประเมินผล พร้อมรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ฯ
  • กิจกรรม Focus Group ระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
  • ผู้ประกอบการที่เป็น Best Practice จะได้รับมอบโล่ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ช่วงเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ

วันนี้- 10 มีนาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาและใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ :

คุณวริษฐา และคุณเยาวรินทร์

โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 223, 221 โทรสาร 0-2617-1708

อีเมล์ :  waristha@masci.or.th ; yaowarin@masci.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

  1. กำหนดการสัมมนาฯ
  2. แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาฯ
  3. รายละเอียดโครงการฯ
  4. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ