Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 7 ก.ค. 2560
สถานที่:
ราคา: 3,000 บาท
หลักสูตร: 1 วัน
ผู้เข้าร่วมการอบรม
 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร
 2. ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ QMR หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 3. ควรเป็นผู้ที่มีจุดมุ่งหมายในการนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ประโยชน์กับองค์กรให้เกิดประสิทธิผล
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ทราบหลักการของข้อแนะนำในมาตรฐาน ISO 26000
 2. ทราบขั้นตอน การเตรียมการ การดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO26000
 3. สามารถนำข้อแนะนำไปประยุกต์ใช้ภายในอง์กร
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. แนวโน้มและสถานการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. ความเข้าใจต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Understanding social responsibility)
 3. หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (Principles of social responsibility)
 4. การยอมรับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Recognizing Social Responsibility and Engaging Stakeholders)
 5. ข้อแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Guidance on Social Responsibility core subjects)

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1704 หรือ E-mail: Nuntakar@masci.or.th, Puwanai@masci.or.th

ลงทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม Public Training Managing For Sustainability Course ปี 2559

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา In-house Training Managing For Sustainability Course

Scroll Up