Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 26 ธ.ค. 2561
ถึงวันที่: 27 ธ.ค. 2561
สถานที่:
ราคา: 6,000 บาท
หลักสูตร: 2 วัน
Public            :         ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองที่ต้องการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ
 2. ผู้ที่เป็น MR (Management Representative) คณะทำงานพัฒนาระบบงานในหน่วยรับรอง
 3. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ขอรับการรับรองระบบการจัดการต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ที่ประสงค์จะต่อยอดความรู้
  ในเรื่องการทำงานของหน่วยรับรอง
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบงานสำหรับหน่วยรับรอง
 5. ผู้ตรวจประเมินภายในของหน่วยรับรอง
 6. ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองระบบงาน
 7. ผู้สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 2. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ
 3. เข้าใจข้อกำหนดบังคับ (Mandatory Document) และข้อกำหนดทั่วไป (Informative Document) ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF)
 4. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง
 2. นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับรองระบบการจัดการ
 3. ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021:2011
 4. กระบวนการรับรองระบบการจัดการของหน่วยรับรอง
 5. ข้อกำหนดบังคับ (Mandatory Document) และข้อกำหนดทั่วไป (Informative Document) ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
  ระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF)

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1703
หรือ E-mail: Supaporn@masci.or.th, Sineenart@masci.or.th, Jaratsri@masci.or.th

ลงทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม Public Training Management System Course

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา In-house Training Management System Course

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
25 เม.ย. 2561 Introduction to ISO/IEC 17021-1 (Management System Certification Body)
29 ส.ค. 2561 Introduction to ISO/IEC 17021-1 (Management System Certification Body)
26 ธ.ค. 2561 Introduction to ISO/IEC 17021-1 (Management System Certification Body)
Scroll Up