Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 11 มิ.ย. 2561
ถึงวันที่: 15 มิ.ย. 2561
สถานที่:
ราคา: 27,000 บาท
หลักสูตร: 5 วัน

** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

หลักสูตร                    5 วัน  (มีสอบข้อเขียน)

จำนวนไม่เกิน             20 ท่าน / หลักสูตร

Public                      ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

In-house ค่าอบรม     ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร
 2. ผู้ที่เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร (Environmental Management Representative: EMR) คณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายใน
  ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจประเมิน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 3. ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. ผู้เข้าอบรมควรมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมาตรฐานและเอกสารประกอบการอบรมบางฉบับเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม (Pre-Requisite)

ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม ดังนี้

 1. ระบบการจัดการ
  • ความรู้พื้นฐานหลักการของวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act)
  • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการและความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง, นโยบาย, วัตถุประสงค์,
   การวางแผนการ, การนำไปปฏิบัติ การวัด, การทบทวน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 2. การจัดการสิ่งแวดล้อม
  • แนวคิดเรื่องผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ประการ (ตามมาตรฐาน ISO 14001) :
   • เพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
   • บรรลุตามพันธสัญญา
   • บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
 3. ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 14001 และนิยาม คำศัพท์ ที่ใช้ในมาตรฐาน ตามที่กำหนดใน ISO 14001 ซึ่งผู้สมัครฝึกอบรมอาจเรียนหลักสูตร IRCA Certified EMS Foundation หรือหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 14001 หรือหลักสูตรอื่น
  ที่เทียบเท่ามาก่อน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015
 2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015 และตรวจประเมินตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 3. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และ
  ทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐาน
  ที่ตรวจพบและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
 5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IQCS ประเทศสิงคโปร์ (IRCA Approved to A09422)

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
 2. ขั้นตอนในการรับรอง การขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง การรับรองการขึ้นทะเบียน และการรับรอง
  ความน่าเชื่อถือ
 3. ขั้นตอนในการวางแผนการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการเตรียมการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายการ
  การตรวจประเมิน เมตริกซ์ของข้อกำหนด การประมาณช่วงเวลาในการตรวจ การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมินเบื้องต้น การจัดตั้งทีมผู้ตรวจ
  และการเตรียมแผนการตรวจติดตาม
 4. การดำเนินการตรวจประเมินและเทคนิคในการตรวจ การเขียนรายงาน และการตรวจติดตามข้อบกพร่องรวมทั้งวิธีการตรวจประเมิน
  เทคนิคการตั้งคำถาม บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
  การตรวจประเมิน
 5. ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับองค์กร IRCA (www.irca.org)
 6. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1703
หรือ E-mail : sineenart@masci.or.th; jaratsri@masci.or.th; supaporn@masci.or.th

ลงทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

Course Outline : IRCA Certified ISO 14001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course

แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม Public Training Management System Course

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา In-house Training Management System Course

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
10 มิ.ย. 2562 IRCA Certified ISO 14001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/14153) (IRCA Reg. No. A18127)
16 ก.ย. 2562 IRCA Certified ISO 14001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/14153) (IRCA Reg. No. A18127)
Scroll Up