โครงการการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)

green-industry-banner

propt-0152774-4-1477391200ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินงานโครงการการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) ในปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 24 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2561 นี้ ยังคงเป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครเพื่อรอรับการตรวจประเมิน และส่งใบสมัครที่ e-mail : panakarn@masci.or.th หรือ pratch@masci.or.th

หมายเหตุ : กรุณาเลือกใช้แบบประเมินเบื้องต้นฯ ตามระดับที่ขอการรับรอง

ติดต่อสอบถาม :

  • โทร. 0 2617 1727 ต่อ 395 คุณปาณกาญจน์ ภัทรนิตย์ หรือ ต่อ 302 คุณปรัชญ์ ชยานุรักษ์
  • โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว http://greenindustry.diw.go.th/