แบรนด์โรงแรม “ฮิลตัน” พร้อมก้าวสู่ SDGs

Hilton_Is_Ready_to_Move_Forward_with_SDGs

วารสารไอเอสโอโฟกัสฉบับเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 ได้นำเสนอเรื่องของโรงแรมฮิลตันซึ่งเป็นโรงแรมที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผู้สื่อข่าววารสารไอเอสโอโฟกัสได้สอบถามมักซิม เฟอร์สตรัท รองประธานด้านความรับผิดชอบองค์กรของโรงแรมฮิลตันถึงแนวคิด แนวทาง และวิธีการดำเนินงานซึ่งมีดังต่อไปนี้

เรื่องของพลังงานเป็นเรื่องในระดับปฏิบัติการที่ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากเป็นอันดับสองรองลงมาจากค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน โรงแรมฮิลตันมีประวัติการดำเนินงานที่ยาวนานในเรื่องของการบริหารจัดการในการใช้พลังงานอย่างรอบคอบในระดับโลก เริ่มจากการจัดทำคู่มือการจัดการพลังงานของโรงแรมฮิลตันในช่วงปี 2513 – 2522 (ค.ศ.1970 – 1979) ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการลดการใช้ทรัพยากร และในปี 2551 (ค.ศ. 2008) ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่า “LightStay” เพื่อใช้ในการวัดความรับผิดชอบขององค์กร แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทุกคนที่ทำงานกับกลุ่มโรงแรมจำนวน 5,400 แห่งสามารถติดตามฟุตพริ้นท์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมากกว่า 200 ตัวชี้วัด และ LightStay เป็นมาตรฐานที่บ่งบอกถึงแบรนด์ของโรงแรม ทั้งนี้ การใช้งานแพลตฟอร์มนี้เป็นไปเพื่อให้สามารถจัดการทรัพย์สินของโรงแรมในเครือได้เหมือนกันทั่วโลก ซึ่งทำให้สามารถกำหนดระดับการใช้พลังงาน เป้าหมายด้านของเสียและน้ำ และยังสามารถติดตามสมรรถนะเป้าหมายด้านความยั่งยืนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลด้วย

แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นตามความต้องการลูกค้าเพื่อรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงปฏิบัติการซึ่งช่วยให้บริหารสามารถจัดการด้านพลังงาน คาร์บอน น้ำและของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายสะสมลงได้มากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา
ปัจจุบัน  การจัดการพลังงานยังคงเป็นสิ่งที่โรงแรมฮิลตันให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและยังคงระบบวิธีการเชิงนวัตกรรมในการลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายลง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ การใช้มาตรฐาน ISO 50001 มีความสำคัญและทำให้โรงแรมเป็นผู้นำในกระบวนการด้านพลังงาน การให้การสนับสนุนจากผู้บริหารมีความจำเป็นและสำคัญมากต่อสมรรถนะและการจัดการด้านพลังงานของโรงแรม เมื่อไอเอสโอได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 50001: 2011 ผู้บริหารของโรงแรมก็ให้ความสนใจที่จะนำเอาระบบการจัดการที่มีอยู่มาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับแพลตฟอร์ม LightStay เพื่อให้ได้รับการรับรอง ซึ่งก่อนหน้านั้น โรงแรมฮิลตันได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 แล้ว

ดังนั้น ผู้บริหารของโรงแรมจึงมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของมาตรฐานไอเอสโออยู่แล้ว และเมื่อนำแพลตฟอร์ม LightStay มาใช้ ทางโรงแรมจึงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001 เมื่อปี 2557 (ค.ศ.2014) ในเวลานั้น การได้รับการรับรองทั้ง 3 มาตรฐานนับว่าเป็นอาคารพาณิชย์ที่ได้รับการรับรองในขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมี นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การจัดการพลังงานก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารของโรงแรมได้ให้ความสำคัญเสมอมาและยังคงมองหาโอกาสที่จะขับเคลื่อนสมรรถนะองค์กรให้สูงขึ้นในระดับต่อไป

เมื่อไม่นานมานี้ โรงแรมได้ทำการทบทวนและดำเนินการบริหารกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบองค์กรเสียใหม่และกำหนดเป้าหมายระยะยาวขึ้นใหม่ ซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โรงแรมได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายในการลดผลกระทบทางสังคมและลดฟุตพริ้นท์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 2 เท่าภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) ในโครงการความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งเน้นการเดินทางที่มีเป้าหมายชัดเจน (Travel with Purpose) โดยองค์ประกอบสำคัญของพันธสัญญาในเรื่องนี้ก็คือเป้าหมายที่อิงอยู่บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับระดับการลดคาร์บอนตามสนธิสัญญาปารีส ซึ่งผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมฮิลตันมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นโรงแรมแห่งแรกที่มีการกำหนดเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการอนุมัติโดย Science Based Targets initiative: SBTi ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ มีความได้เปรียบในการแข่งขันโดยมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

สำหรับกลยุทธ์การเดินทางที่มีเป้าหมายชัดเจน (Travel with Purpose) ของโรงแรมฮิลตัน เป็นการกำหนดเป้าหมายใหม่ที่เน้นความยั่งยืนของการเดินทางของโรงแรมในเครือทั่วโลก ซึ่งภายในปี 2573 โรงแรมวางแผนที่จะลดผลกระทบทางสังคมและลดฟุตพริ้นท์ด้านสิ่งแวดล้อมลง 2 เท่า กลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การลงทุนในชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกด้วยการลดผลกระทบขององค์กรที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับกลยุทธ์ของโรงแรมมีการเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการนำมาตรฐาน ISO 50001 ไปใช้ คือทำให้มั่นใจว่าโรงแรมมีการปฏิบัติตามแนวทางที่สม่ำเสมอในระบบการจัดการพลังงาน และตัวเลขที่มีนัยสำคัญคือการลดการใช้พลังงานลงถึง 20.6% และลดคาร์บอนลง 30% จากปี 2551

ทางโรงแรมยังได้ประมาณการว่ามีตัวเลขสะสมในเรื่องของการประหยัดด้านการปฏิบัติการอย่างยั่งยืนได้ถึงหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากระบบ LightStay ที่ช่วยให้โรงแรมสามารถติดตามโครงการการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับที่ลดลงและในระดับที่ทำให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายเลย เช่น การติดตามว่าโรงแรมไหนสามารถใช้การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แทนการติดตั้งด้วยหลอดแอลอีดีหรือโรงงานที่มีการใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน เป็นต้น สุดท้ายนี้ ผู้บริหารของโรงแรม กล่าวว่าการที่โครงการมีผลต่อความสำเร็จเป็นอย่างมากเป็นผลมาจากความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งภายในกลุ่มโรงแรม  ภายในแผนก  และภายนอกรวมทั้งหุ้นส่วน ครั้งแรกที่โรงแรมตั้งเป้าหมายว่าต้องการการรับรอง ก็ได้แต่งตั้งกลุ่มงานขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยมีตัวแทนจากเกือบทุกแผนกของโรงแรม ปัจจุบัน ยังคงมีความร่วมมือระหว่างแผนกเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรักษาใบรับรองไว้ได้ และได้รับประโยชน์จากการนำมาตรฐานไปใช้

สำหรับมาตรฐาน ISO 50001 ฉบับใหม่ ซึ่งมี High-Level Structure ทำให้สามารถนำไปใช้ร่วมกับมาตรฐานระบบการจัดการที่โรงแรมทำอยู่แล้ว คือ ISO 9001 และ ISO 14001 ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเป็นมาตรฐานฉบับใหม่ ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับระบบโดยพื้นฐาน แต่มันทำให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้โดยมองในภาพรวมผ่านการปฏิบัติงานประจำวัน

สำหรับโรงแรมฮิลตันเป็นองค์กรที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก 14 แบรนด์ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินกว่า 5,400 แห่งซึ่งมีห้องเกือบ 880,000 ห้องใน 106 ประเทศและดินแดน โรงแรมฮิลตันอุทิศตนให้กับเป้าหมายในการให้บริการระดับโลกด้วยการส่งมอบประสบการณ์พิเศษของโรงแรมให้กับแขกทุกคนและทุกเวลา กลุ่มแบรนด์ของโรงแรมได้แก่ Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton และ Hilton Grand Vacations.

 

ที่มา: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/news/magazine/ISOfocus%20(2013-NOW)/en/2018/ISOfocus_130/ISOfocus_130_en.pdf