สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และการเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้บริการระบบข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และการเตือนภัย (Business Intelligence) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ
  • เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัย และนำระบบข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และการเตือนภัย ไปดำเนินการลดผลกระทบของความเสี่ยงภัยและ
   ความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและองค์กรภาครัฐและเอกชน

 • กิจกรรมหลัก
  • พัฒนาระบบเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
  • ติดตามและประเมินสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการและสถานการณ์โลกที่มีผลกระทบต่อ
   ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวโน้มหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
  • ศึกษาวิจัยข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีการนำไปใช้ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
   ได้อย่างยั่งยืน
  • วิเคราะห์ข้อกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ของประเทศคู่ค้าสำคัญ
  • ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจและประสานงานระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการมาตรฐานระบบการจัดการในประเทศ
  • สำรวจ คัดกรอง รวบรวม ศึกษาวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการข้อมูลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและองค์กรภาครัฐและเอกชน
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งผ่านข้อมูลและการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนาและจัดทำเว็บไซต์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการผ่านช่องทางสื่อสังคมเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นหามาตรการหรือโครงการที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ
  • ให้คำปรึกษาทั่วไป คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการ และคำปรึกษาเชิงเทคนิคแก่ผู้ประกอบการในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าได้ด้วยตนเอง
  • ติดตามและประเมินผล โดยดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารโครงการและงบประมาณ เพื่อให้มีระบบติดตามและประเมินผล
   ที่ใช้ในการติดตามความคืบหน้า และผลการดำเนินโครงการ เพื่อใช้ในการบริหาร
 • ผลลัพธ์
  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้รับการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่จะประกาศใช้หรือที่เปลี่ยนแปลง สามารถเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและลดผลกระทบของความเสี่ยงภัยและความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรซึ่งมาจากการมีฐานข้อมูล องค์ความรู้และฐานข้อมูลมาตรฐานระบบการจัดการที่พัฒนาให้สืบค้นได้ตามมาตรฐานระบบการจัดการ กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศ และอุตสาหกรรม
  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและองค์กรภาครัฐและเอกชนมีระบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System) ที่มีความทันสมัยและมีความสมบูรณ์ในด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญ
 • โครงการที่เคยดำเนินการในปี 2560
ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ
โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม 2559-2560  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย 2549-2560  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

 •  โครงการที่เคยดำเนินการในอดีีตทั้งหมด
ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ
โครงการจัดทำศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town Center) 2558-2559  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ผู้ประกอบการ
(Help desk)
2553 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม