“การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเครือข่ายพันธมิตร และการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ”

Banner-Innothai-28Feb2019

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเครือข่ายพันธมิตร และการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล และพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรและร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมของไทยในเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เลขที่ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรืออีเมล: standard@masci.or.th หรือโทรสาร: 02-617-1708

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

  • คุณปาริชาติ กันทะวงศ์  โทร: 02-617-1727 ต่อ 216 โทรสาร: 02-617-1708 อีเมล: parichart@masci.or.th
  • คุณอัฐพล พิริยประกอบ โทร: 02-617-1727 ต่อ 214 โทรสาร: 02-617-1708 อีเมล: attapon@masci.or.th