ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Introduction to ISO 30401:2018”

Print

ปัจจุบันโลกในศตรวรรษที่ 21 ได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy – KBE) งานต่างๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดการความรู้ทำให้การทำงานของแรงงานความรู้ (Knowledge Worker) มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างมากในปัจจุบัน รวมทั้งทำให้ธุรกิจขององค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ความรู้และทักษะของบุคลากรในองค์กรเข้าด้วยกัน สร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ

วิทยากร

คุณชานินท์ จันทร์พัฒนะ   ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริการฝึกอบรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

  • องค์กรที่ต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบริการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

สิ่งที่องค์กรจะต้องมองหา/ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • กระบวนการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การสื่อสาร (Communication) การประสานความร่วมมือ (Collaboration)
    การเรียนรู้ (Learning) องค์ความรู้ (Knowledge) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation)
  • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและกลยุทธ์องค์กร

วันเวลาและสถานที่

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องอโนมา 2 และ 3 โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 

สมัครเข้าร่วมงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา คลิกที่นี่

 

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 

คุณอนิญชิตา เบอร์ 02-6171727 ต่อ 366

email: aninchita@masci.or.th