สรอ. รวมพลังจิตอาสา ในการบริหารจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

banner-masci-volunteer

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ (นางพรรณี อังศุสิงห์) ผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพลาสติก และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รวม 181 คน เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อการบริหารจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560

masci-volunteer

โดยมีหน้าที่บริการน้ำดื่ม อาหารเช้า ช่วยงานในโรงครัวจิตอาสา ช่วยงานคลังเก็บวัตถุดิบและเครื่องปรุง โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 รอบ รอบแรก เวลา 03.30 น. – 12.00 น. และรอบที่สอง เวลา 12.00 น. – 22.00 น. สาหรับบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวงยังคงมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่าง
ต่อเนื่อง

masci-volunteer