ประกวดราคาจ้างพัฒนาบริการสนับสนุนผ่าน Mobile Application ด้าน Training (& E-Payment) & Marketing (PR, Information & Knowledge)

banner-websitemasci-2018

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาบริการสนับสนุนผ่าน Mobile Application ด้าน Training (& E-Payment) & Marketing (PR, Information & Knowledge) เพื่อพัฒนา Mobile Application การให้บริการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและการตลาด ครอบคลุมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลองค์ความรู้ ข่าวสาร ของสถาบันฯ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิตัล ตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
งานจ้างพัฒนาบริการสนับสนุนผ่าน Mobile Application ด้าน Training (& E-Payment) & Marketing (PR, Information & Knowledge)

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

และกำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้สนใจติดต่อขอรับขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างพัฒนาบริการสนับสนุนผ่าน Mobile Application
ด้าน Training (& E-Payment) & Marketing (PR, Information & Knowledge) ได้ที่ :

คุณอรรถธกา ถ้ำกระแสร์ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชั้น 18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ในวันที่ 13 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2562   ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 17.00 น.

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-617-1723-36 ในวันและเวลาทำการ

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

  1. ประกาศสถาบันที่ 4/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาบริการสนับสนุนผ่าน Mobile Application ด้าน Training (& E-Payment) & Marketing (PR, Information & Knowledge) ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
  2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างพัฒนาบริการสนับสนุนผ่าน Mobile Application ด้าน Training (& E-Payment) & Marketing (PR, Information & Knowledge)