สรอ. หารือร่วมกับ SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ SMEs ด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการ

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน SMI นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล และคณะฯ โดยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกัน อาทิ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรในการให้บริการ การร่วมดำเนินการกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และการเตือนภัยเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(ฟรี) งานสัมมนาโครงการยกระดับมาตรฐาน ระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดให้มีการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องธาราเทพ (อาคารโดม) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ยินดีกับรอยัล พารากอน ฮอลล์ ในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสากล 3 ระบบ พร้อมร่วมการสัมมนาเรื่อง “Sustainability Event Management”

รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล 3 ระบบ ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความ ปลอดภัยสำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการ และมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยมี คุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้มอบ

มาตรฐานสำหรับผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในกลุ่มมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ซึ่งองค์กรต่างๆ สามารถขอรับการรับรองได้ตามความสมัครใจ

เมืองแห่งอนาคตสร้างได้ด้วย “มาตรฐาน”

สิ่งที่เมืองสมัยใหม่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมือง ได้แก่ น้ำใช้ที่เพียงพอ การเข้าถึงน้ำที่สะอาดทั่วโลก ความสามารถในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้สึกของความมั่นคงและปลอดภัย

สรอ. จัดกิจกรรมประดับดาวเรืองร้อยดวงใจถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยผู้อำนวยการสถาบัน (นางพรรณี อังศุสิงห์) ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการประดับดอกดาวเรือง และต้นดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ชั้น 11 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

สรอ. รับโล่รางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ปี 2560

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับโล่รางวัลระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประเภทหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจาปี 2560 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

สรอ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวาย
พระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

หน่วยงานแรกของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

โรงงานซ่อมสีถังก๊าซหุงต้มขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ Quality Management System ISO 9001:2015 โดยมี นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรบานไอเอสโอ เป็นผู้มอบใบรับรองให้แก่ คุณสมยศ คงประเวช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ปตท.สำนักงานใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 4 ระบบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้มอบใบรับรองระบบมาตรฐาน 4 ระบบให้กับสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงานสายออกบัตรธนาคาร ร่วมพิธีและแสดงความยินดี