ประกวดราคาจ้างพัฒนาบริการสนับสนุนผ่าน Mobile Application ด้าน Training (& E-Payment) & Marketing (PR, Information & Knowledge)

สรอ. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาบริการสนับสนุนผ่าน Mobile Application ด้าน Training (& E-Payment) & Marketing (PR, Information & Knowledge) เพื่อพัฒนา Mobile Application การให้บริการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและการตลาด ครอบคลุมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลองค์ความรู้ ข่าวสาร ของสถาบันฯ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

สรอ.ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ภายใต้โครงการ SME Promotion Project IV หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม และ หลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project IV ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ) โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project IV มี 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม และหลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 201,343,802 และ 815

สรอ. ร่วมประชุม ISO/TC 292/WG 2 Continuity and Organizational Resilience ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 292/WG 2 Continuity and Organizational Resilience ได้กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 8 ณ เมืองเดลฟท์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มอบหมายให้ผู้แทนของ สรอ. (ดร. ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับฝายบริการเทคนิค) ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการดังกล่าว

สรอ. มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) แก่บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด แคปปิตอล อิควิปเม้นท์ จำกัด

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และนายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) แก่บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด แคปปิตอล อิควิปเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

MASCI แถลงผลการดำเนินโครงการ SME Promotion Project III และเปิดโครงการ SME Promotion Project IV

สรอ. แถลงผลการดำเนินโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 3 (SME Promotion Project III) และเปิดโครงการ SME Promotion Project IV วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562

สถาบันฯ กำหนดกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก สนับสนุนค่าธรรมเนียมในส่วนค่าตรวจประเมินและการดำเนินการในกระบวนการรับรองมาตรฐานต่างๆ *Manday ละ 10,000 บาท สูงสุด 50,000 บาท*

สรอ. สัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาองค์กรด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐานสากล (ISO 20400) Sustainable Procurement

สรอ. จัดสัมมนา “โครงการพัฒนาองค์กรด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล (ISO 20400) Sustainable Procurement” เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล (ISO 20400) และรับสมัครสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สนใจเข้าร่วมกว่า 75 ราย วันที่ 14 พ.ค. 62

สรอ. สัมมนาวิชาการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ISO 50001:2018, ISO 22000:2018 & ISO Risk Management in ISO/IEC 17025:2017

สรอ. จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ ในงาน Subcon Thailand 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 180 ราย

ขอเรียนเชิญแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสมัครขอการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมการท่องเที่ยว และ สรอ. ขอเรียนเชิญแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสมัครขอการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผู้ที่ผ่านการรับรองจะได้รับใบรับรองจากกรมการท่องเที่ยว

โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) และ มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standards) ประจำปี พ.ศ. 2562

สรอ. ขอเรียนเชิญสถานประกอบการศูนย์ประชุม /อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม รีสอร์ท องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” “มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน” 10 พื้นที่ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และสมัครขอการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และ มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน กรณีที่ผ่านการรับรองจะได้รับตราสัญลักษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ