สรอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร Implementing ISO 22301:2012 (Workshop)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Implementing ISO 22301:2012 (Workshop) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 ณ ห้อง Meeting Suite ชั้น 6 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เพียงท่านละ 15,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)

สรอ. สัมมนาสร้างความตระหนักด้านมาตรฐานการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค “CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value: Guideline for Inclusive Growth”)

สรอ. ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value: Guideline for Inclusive Growth” โดยวิทยากรของ สรอ. และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแปซิฟิคปาร์ค ชลบุรี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา 103 คน ครอบคลุม เรื่อง เส้นทางการพัฒนา SME & VSE ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน หรือ “SME Roadmap to Sustainability” ของ สรอ., CSR: Corporate Social Responsibility, SR: Social Responsibility และ CSV: Creating Shared Value

สรอ. สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI จัดสัมมนา “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015” เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเอกสาร IAF Communique, Important information for Certification Bodies regarding transition to ISO 9001 and ISO 14001 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จังหวัดระยอง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ราย

สรอ. แสดงความยินดีกับสถาบันพลาสติก ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และผู้บริหารสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับสถาบันพลาสติก ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

ขอเชิญเข้ารับการสัมมนาฟรี เรื่อง “มาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัย”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “มาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัย” ให้แก่ผู้ประกอบการ .. ฟรี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมบุรี ศรีภู จังหวัดสงขลา

สรอ. ร่วมเสวนา เรื่อง “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น” และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น” (Accreditation: Delivering a Safer World) และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีผู้ร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องกว่า 500 คน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

สรอ. สัมมนาวิชาการ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนของมาตรฐานฯ จากฉบับเดิม ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่
15 มิถุนายน 2561 ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 50 ราย

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นหน่วยจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จึงกำหนดการจัดอบรม หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ในวันที่ 8 – 10 ส.ค. 61 และวันที่ 25 – 27 ก.ย. 61 นี้ หากท่านสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้

ASEAN MICE VENUE STANDARD (Category: Meeting room)

รายละเอียดโครงการ เพื่อเป็นการต่อยอดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สสปน. ได้ดำเนินโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและประชาสัมพันธ์สถานที่จัดงานและการบริการอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ จำนวนรับสมัคร จำนวนรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คำถามเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2

มีคำถามสำหรับบริษัทและนักลงทุนว่าจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) ทั้ง 17 ข้อได้อย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับกลยุทธ์ขององค์กรในเรื่องดังกล่าว