โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562

สถาบันฯ กำหนดกิจกรรมอบรมสัมมนาด้าน มาตรฐานการบริหารจัดการ จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 หลักสูตรมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) และระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS16555-1) และรุ่นที่ 2 หลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000:2018) และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001:2015)

สรอ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในการวิเคราะห์และการจัดการธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สรอ. (MASCI) ได้รับเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์และการจัดการธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน หลักสูตร “นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2562

ชีวิตสวยงามด้วย “มาตรฐานไอเอสโอ” ที่ทุกคนเข้าถึงได้

ด้วยความร่วมมือระหว่างไออีซี ไอทียูและไอเอสโอ จึงมีการพัฒนามาตรฐาน ISO/IEC Guide 71, Guide for addressing accessibility in standards ขึ้นมาซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ผู้พัฒนามาตรฐานมีการพิจารณาถึงประเด็นด้านการเข้าถึง (accessibility) ของคนทุกประเภทเมื่อทำการพัฒนาหรือทบทวนมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่เคยมีการพิจารณาในเรื่องนี้มาก่อน

โลกกำลังก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วย “การเงินที่ยั่งยืน”

การปรับตัวให้สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนั้น จำเป็นต้องมีการลงทุนที่มีนัยสำคัญพอสมควร กล่าวคือ ภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) ควรมีการลงทุนประมาณ 90 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้ว่าจะมีการลงทุนโครงการสีเขียวและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความยั่งยืนไปแล้ว แต่โลกของเรายังจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน SubCon Thailand 2019

SUBCON Thailand 2019 เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ของงานรับเหมาช่วงอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน ซึ่งเป็นงานเดียวที่จัดโดยหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม (BUILD) ของ BOI จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย UBM Asia (Thailand) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

“การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเครือข่ายพันธมิตร และการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ”

เชิญเข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเครือข่ายพันธมิตร และการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

สรอ. รับการตรวจประเมิน จาก CDM Accreditation Team (CDM-AT) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สรอ. (MASCI)
โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร
และพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด (Clean Development Mechanism Accreditation Team: CDM-AT) เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 ณ ห้อง SUSTAINABILITY สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สรอ. หารือร่วมกับสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี
อย่างยั่งยืน เกี่ยวกับมาตรฐานเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SME
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สรอ. (MASCI) ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (CISMED) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน พร้อมคณะอาจารย์ CISMED เข้าพบหารือเกี่ยวกับมาตรฐานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้อง SUSTAINABILITY สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นหน่วยจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จึงกำหนดการจัดอบรม หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน หากท่านสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้

โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)

ในปีงบประมาณ 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน (2 มกราคม ถึง 1 ตุลาคม 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5 โดยได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นที่ปรึกษาโครงการ