ISO 38200 ช่วยสอบกลับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์จากไม้

ISO 37101 เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรฐานที่อุทิศให้กับเมืองที่ต้องการพิสูจน์อนาคตที่ต้องการความยั่งยืนและยืดหยุ่น ซึ่งมาตรฐานนี้มีส่วนทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในข้อที่ 11 คือเมืองและชุมชนที่มีความยั่งยืน ซึ่งต้องการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ “วันสากลแห่งเมือง” ในปีนี้ด้วย

ก้าวสู่อนาคตของเมืองที่ยั่งยืน

ISO 37101 เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรฐานที่อุทิศให้กับเมืองที่ต้องการพิสูจน์อนาคตที่ต้องการความยั่งยืนและยืดหยุ่น ซึ่งมาตรฐานนี้มีส่วนทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในข้อที่ 11 คือเมืองและชุมชนที่มีความยั่งยืน ซึ่งต้องการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ “วันสากลแห่งเมือง” ในปีนี้ด้วย

มาตรฐานพร้อมก้าวไปกับโลกของเอไอ

จากองค์กรความร่วมมือข้อมูลสากล (International Data Corporation: IDC) ระบุว่าภายในปีหน้า โครงการที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทรานสฟอร์เมชั่นจะทำให้เกิดธุรกิจเอไอประเภทต่างๆ 40% และภายในปี 2564 (ค.ศ.2021) 75% ของแอพพลิเคชั่นธุรกิจจะมีการนำเอไอไปใช้โดยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นประมาณ 52.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สรอ. แสดงความยินดีกับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจัดหา ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

สรอ. ร่วมกับ สมอ. เสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม เป็นเอกสาร ISO

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ริเริ่มจัดทำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมในปี 2554 และได้นำเสนอกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ สรอ. เป็นหน่วยร่วมดำเนินการในการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศเป็นมอก. 9999 เล่ม 1-2556 ซึ่งประเทศไทย โดย สมอ. ได้เสนอ มอก. 9999 เล่ม 1-2556 เป็นเอกสาร ISO

แบรนด์โรงแรม “ฮิลตัน” พร้อมก้าวสู่ SDGs

สำหรับไอเอสโอ มีมาตรฐานสากลในภาคส่วนการผลิตอาหารมากกว่า 1600 มาตรฐานที่ช่วยให้สามารถยุติความหิวโหยของโลกได้ด้วยการสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุงวิธีการด้านเกษตรกรรม และส่งเสริมการจัดซื้ออย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานอีกประมาณ 850 มาตรฐานจากคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 34 – Food products ซึ่งครอบคลุมทุกเรือ่งนับตั้งแต่สวัสดิภาพสัตว์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ธัญพืชและนม และการทดสอบส่วนผสม เป็นต้น

ไอเอสโอกับวันอาหารโลก

สำหรับไอเอสโอ มีมาตรฐานสากลในภาคส่วนการผลิตอาหารมากกว่า 1600 มาตรฐานที่ช่วยให้สามารถยุติความหิวโหยของโลกได้ด้วยการสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหาร ปรับปรุงวิธีการด้านเกษตรกรรม และส่งเสริมการจัดซื้ออย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานอีกประมาณ 850 มาตรฐานจากคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 34 – Food products ซึ่งครอบคลุมทุกเรือ่งนับตั้งแต่สวัสดิภาพสัตว์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ธัญพืชและนม และการทดสอบส่วนผสม เป็นต้น

สรอ. ร่วมเสวนา “มาตรฐานอาชีพไทยเพื่อการยอมรับในระดับสากล” ในงานสัมมนา “ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช.”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมงานสัมมนา “ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช.” สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมผู้บริหาร สคช. นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ผู้บริหารและพนักงาน สรอ. ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ มีผู้ร่วมงาน 277 ราย

สรอ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี โดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมพิธี

สรอ. จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

จัดตั้งสถาบันฯ โดยนางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ นายปราโมทย์ วิทยาสุข
นสพ. บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม ดร. อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ (ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันฯ และกรรมการสถาบันฯ อดีตและปัจจุบัน) นายสมรวย หะริณสุต และนายชาญนาวิน สุกแจ่มใส (อดีตรักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ/ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และแขกผู้มีเกียรติ ให้เกียรติร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม
แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 พร้อมด้วยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหารและ
พนักงานสถาบันฯ