สรอ. ร่วมออกคูหาในกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark.

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมออกคูหา ในกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ T Mark จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รุ่นที่ 1
ขอเลื่อน ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย 61 เป็นวันที่ 12-15 พ.ค. 61 ณ
ห้องประชุม อาคาร วสท. ดำเนินการจัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

สรอ. แสดงความยินดีกับสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

ผู้บริหาร สรอ. ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม

เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561” กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 9 เม.ย. 61 เพื่อสืบสานประเพณีที่งดงาม แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี นางพรรณี อังศุสิงห์ ผอ.สรอ. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ณ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล

สรอ. จัดกิจกรรม “ทำบุญปีใหม่ไทยและพิธีรดน้ำดำหัวขอพร”

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 61 MASCI ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญปีใหม่ไทยและพิธีรดน้ำดำหัวขอพร” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และแสดงถึงความเคารพนบน้อม พร้อมทั้งขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากผู้ใหญ่ โดยในช่วงเช้านางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ สักการะองค์พระพรหม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารยาคูลท์ ที่ทำการของสถาบันฯ

ขอความอนุเคราะห์ สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสถาบันฯ

แบบสำรวจความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของทางสถาบันฯ โดยข้อมูลบางส่วนจะถูกนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด
(ระยะเวลาการสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561)

(ฟรี) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปีงบประมาณ 2561

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการจัดกิจกรรมการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ และกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก โดยการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการบริหารจัดการ หรือมาตรฐานอื่นๆ

องค์กรก้าวไกล แข่งขันได้ด้วย ISO 45001 ตอนที่ 1

สุขภาพและความปลอดภัยนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ สำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต วารสารไอเอสโอโฟกัสได้พูดคุยกับไมค์ เดนิสันจากองค์กรผู้ผลิตที่มีชื่อว่า EEF (The Manufacturers’ Organization) ซึ่งเป็นสมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท 20,000 บริษัทในภาคส่วนการผลิตและวิศวกรรมศาสตร์ ไมค์ เดนิสันได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน ISO 45001

ปรับปรุงใหม่แล้ว ISO/IEC 27000: 2018

ISO/IEC 27000: 2018 เป็นมาตรฐานที่จัดเตรียมภาพรวมของการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS) นิยามศัพท์และความหมายที่ใช้ร่วมกันในมาตรฐานในกลุ่ม ISMS ISO/IEC 27001 ซึ่งมีการออกแบบมาเพื่อให้นำไปปรับใช้กับองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด นับตั้งแต่ธุรกิจข้ามชาติ ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจขนาดเล็ก รวมไปถึงองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรเอ็นจีโอด้วย ซึ่งมาตรฐานฉบับใหม่ได้มีการประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561

(ฟรี จำนวนจำกัด) สัมมนา  “ISO 13485:2016  Medical devices – Quality Management System” ภายในงาน Subcon Thailand 2018

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จึงจัดสัมมนาขึ้น ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง MR 222-223 ภายในงาน Subcon Thailand 2018 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เพื่อให้องค์กรได้รับความรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ