สรอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านมาตรฐานการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรระดับบริหารของสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ MASCI Academy, Phase I

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรระบบบริหารงานคุณภาพระดับบริหารของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการ SMEs และสถานประกอบการในกลุ่ม S-Curve และ New S-Curve ตามนโยบายของรัฐบาล

สรอ. เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม” และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม” และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

มาตรฐานการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

ISO 20400: 2017 แนวทางการจัดซื้อที่คำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainable procurement – Guidance) เป็นมาตรฐานสากลฉบับแรกที่เป็นมาตรฐานด้านการจัดซื้อซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาและนำนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อย่างยั่งยืนไปใช้งาน

ตอบโจทย์ความท้าทายภาคเกษตรกรรมด้วยฟาร์มอัจฉริยะ

ดร.ฟรังซัว โคลิเยร์ ซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไอเอสโอในคณะกรรมการวิชาการ ISO/IEC JTC1 (คณะกรรมการวิชาการร่วม)และทำงานด้านนี้มานานนับปีแล้วได้กล่าวว่าตอนนี้ข้อจำกัดของการปฏิวัติสีเขียวได้มาถึงสังคมโลกในศตวรรษที่ 20 แล้ว โลกเราจำเป็นต้องค้นหาหนทางเพื่อทำให้ประชากรโลกมีวิถีชีวิตที่มีความยั่งยืน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Gemini ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และดำเนินโครงการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สรอ. เดินหน้าสร้างวิทยากรและผู้ตรวจประเมิน ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการ ตามโครงการ MASCI Academy, Phase I

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร (Trainer) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาชีพในการให้บริการเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในการพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการกลุ่ม S-Curve และ New S-Curve ตามนโยบายของรัฐบาล

สุดยอดงานสัมมนาด้านยานยนต์แห่งปี (Automotive Summit 2017)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Automotive Summit 2017 “มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0” เวทีการอัพเดทเทรนด์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้บริหารแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยปาฐกภาพิเศษ ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

บริหารจัดการองค์กรด้วย ISO 9001 และ BCMS

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดการสัมมนา ISO 9001: 2015 & ISO 13485: 2016” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมินของสถาบันฯ

บริหารจัดการองค์กรด้วย ISO 9001 และ ISO 13485

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดการสัมมนา ISO 9001: 2015 & ISO 13485: 2016” เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยโดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมินของสถาบันฯ

การสัมมนา BCMS & ISO 27001:2013

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) กำหนดจัดการสัมมนา
โดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมิน ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งองค์กร ท่านละ 1,000 บาท
ท่านที่สองขึ้นไป ลด 50% (รวม VAT 7% แล้ว)