ต่อยอด Young Smart Farmer มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันอาหาร สำนักงานคณะกรรการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0

สศอ.ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้จัดการประชุมผู้บริหาร หัวข้อ “การประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560”

ภาพบรรยากาศการสัมมนา “GMP (FDA) & FSPCA Preventive Controls for Human Food”ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศการสัมมนา “GMP (FDA) & FSPCA Preventive Controls for Human Food” ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและผู้สนใจ โดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมิน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ไอเอสโอรุกเรื่องมาตรฐานการกำกับดูแลองค์การ

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ความสอดคล้องที่เข้มงวดในเรื่องมาตรฐานและเทคโนโลยีได้ช่วยให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) สามารถก้าวข้ามสถานการณ์ที่ยุ่งยากต่างๆ มาได้และทำให้มั่นใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของความปลอดภัยรวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของการบินและการขนส่งสินค้า

ไอเอสโอทบทวนมาตรฐานระบบหน่วยวัด

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรที่หนึ่งกิโลกรัมมีน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม แล้วเราสามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำได้อย่างไร ความคงที่ในปริมาณและหน่วยวัดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวัดที่แม่นยำและจะทำได้ก็ต่อเมื่อทุกคนใช้ “ภาษา” เดียวกัน และภาษานั้นก็คือ มาตรฐานชุด ISO/IEC 80000 นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทบทวนมาตรฐาน

การสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัว“โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (ปีงบประมาณ 2560)”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัว“โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (ปีงบประมาณ 2560)” วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

รัฐบาลโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดจุดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง จุดบริการที่ 6 หน้าโรงละครแห่งชาติ

บริการอาหารและเครื่องดื่ม แจกจ่ายแก่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ISO 50001 EnMS – Creating A sustainable Future

ดังนั้น หลายประเทศจึงเห็นว่า ISO 50001 เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคตของการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งทำให้มาตรฐานเป็นส่วนหนึ่งที่ผสมผสานไปกับนโยบายด้านพลังงาน ซึ่งรัฐบาลที่ดำเนินการในเชิงรุก จะใช้มาตรการทางภาษี การเข้าถึงเงินทุนวิจัย และมาตรการทางภาษีอื่นๆ เพื่อกระตุ้นบริษัทให้มีการนำมาตรฐาน ISO 50001ไปใช้มากขึ้น

11 ธันวาคม วันแห่งการรำลึกถึงวัฒนธรรมชาวเขา International Mountain Day

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 11 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับ “วันภูเขาสากล” (International Mountain Day) ในปีนี้ การเฉลิมฉลองวันภูเขาสากล จัดทำขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเขาทั่วโลกจะปรากฎในชุมชนแบบดั้งเดิมซึ่งมีธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในการแสวงบุญ พิธีการและการบูชาทางศาสนา