พิธีมอบใบรับรองโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับประเทศและเป็นสากล และการฝึกอบรม เรื่อง การมาตรฐานกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน

กรมการค้าภายในได้จัดพิธีมอบใบรับรองโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับประเทศและเป็นสากล ปีงบประมาณ 2558 และ

ก้าวล้ำไปกับมาตรฐานใหม่ เครื่องจักรสำหรับยางและพลาสติก

ปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้งานพลาสติก 250 ล้านตัน ดังนั้น สิ่งที่มีความสำคั¬มากที่สุดของอุตสาหกรรมนี้ก็คือระดับความปลอดภัยสูงสุดซึ่งประธานคณะกรรมการวิชาการคนใหม่ด้านเครื่องจักรสำหรับยาง และพลาสติกของไอเอสโอ คลอดิโอ เซลาต้า (Claudio Celata) ได้แบ่งปันความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดังกล่าว เรื่องของการเจริ¬เติบโตและความสำคั¬ของมาตรฐานเครื่องจักรสำหรับยางและพลาสติกที่จำเป็นต้องมีความคงเส้นคงวาและมีรูปแบบเฉพาะ

ไอเอสโอกำหนดมาตรฐานเพื่อชายหาดที่สดใส

ขึ้นชื่อว่า “ทะเล” ไม่ว่าจะเป็นทะเลที่ใดในโลกนี้ ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดผู้คนให้ไปท่องเที่ยวอยู่เสมอ และตอนนี้ สถานที่ท่องเที่ยวตามชายหาดก็จะยิ่งดูดีได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือไอเอสโอ ได้ตีพิมพ์มาตรฐานระหว่างประเทศฉบับแรกเกี่ยวกับชายหาดเพื่อให้มีการนำไปใช้งาน

เมื่อไอเอสโอมีโอกาสใช้มาตรฐานของตนเอง

ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2558 คณะทำงานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) ได้ร่วมกันประชุมทบทวนมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าขณะนี้ได้มีมาตรการและการลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อสิ่งแวดล้อมและมีการทำการ Carbon Offset โดยการใช้มาตรฐาน ISO 14064 การติดตามและการรายงานคุณสมบัติก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064 for greenhouse gas quantification, reporting and monitoring)

ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) )

มาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)) เป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่สถานประกอบการ ผู้ประกอบการ องค์กร ที่มีขนาดเล็ก โดยมีพนักงานไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานด้าน software ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ (ใช้มาตรฐาน ISO 15540 เป็นแม่แบบ) เพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและเข้าสู่กระบวนการทางสากล โดยจะเป็นการเริ่มต้นเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software Process Improvement)

โลกาภิวัตน์ทางระบบนิเวศ การขยายตัวด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

อนาคตในด้านโลกาภิวัตน์ทางระบบนิเวศและเศรษฐกิจโลกกำลังผสมผสานกันมากขึ้นเรื่อยๆ การปกป้องสภาวะอากาศและการอนุรักษ์ทรัพยากรก็กำลังกลายเป็นประเด็นระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นและบัดนี้ได้กลายเป็นประเด็นปัญหาสำคัาในหลายๆ ประเทศ ดังนั้นการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสีเขียว จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการดำเนินการธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์