พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ 15 องค์กรต้นแบบที่ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบโล่เกียรติคุณแก่ 15 องค์กรต้นแบบที่ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ในการเป็นองค์กรทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคล เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีและ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการ น.ส. วรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และ นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม” ณ ปาล์มสวย รีสอร์ท อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ : “เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ที่ผ่านมา

คำแนะนำ การยื่นขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ทางสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีคำแนะนำในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (โรงงานจำพวกที่ 3) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (โรงงานจำนวนที่ 3) และค่าธรรมเนียมรายปี (โรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3) ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับสากล ฟรี!!

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจในการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับฝากและเก็บรักษาสินค้า เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาให้เข้มข้นขึ้น ให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับโดยแพร่หลาย กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับสากล ฟรี !! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาโครงการ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ) คุณวราภรณ์ จตุพัฒนาพงศ์ โทรศัพท์ 02-6171727 ต่อ 206 โทรสาร 02-617-1708 Email : varaporn@masci.or.th และคุณศุภวรรณ สท้านไตรภพ โทรศัพท์ 02-6171727 ต่อ 225 โทรสาร 02-617-1708 Email : suphawan@masci.or.th

การฝึกอบรมหลักสูตร Integrate Management System Internal Auditor (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & TIS 18001:2011)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดฝึกอบรมหลักสูตร
Integrate Management System Internal Auditor
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & TIS 18001:2011)
เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมหลักสูตร IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126) (Licensed By IQCS Certification (IRCA Approved T.O. No. A09422))

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดฝึกอบรมหลักสูตร IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126) (Licensed By IQCS Certification (IRCA Approved T.O. No. A09422))
เมื่อวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ภาพข่าวจัดอบรมโครงการ SMEs Promotion ปี 2

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ส่งเสริมสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสากลตามโครงการ SMEs Promotion ปี 2 โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร Beginner รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ และหลักสูตร Beginner รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ภาพบรรยากาศ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการปี 2559

ภาพบรรยากาศ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการปี 2559 และพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล CSR-DPIM ปี 2558 ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน 230 คน

ร่างมาตรฐานต่อต้านการติดสินบน มาถึงขั้นตอนการออกเสียงแล้ว

แม้ว่ากฎหมายระดับประเทศและข้อตกลงระหว่างประทศได้มีการออกแบบมาเพื่อให้ สามารถรับมือกับการติดสินบนได้ แต่ก็ยังมีเหตุการณ์การติดสินบนเกิดขึ้น ซึ่งค่อยๆ กัดกร่อนและสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจได้ ด้วยเหตุนี้เอง ไอเอสโอหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานจึงได้พัฒนามาตรฐานใหม่