ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ISO 50001 EnMS – Creating A sustainable Future

ดังนั้น หลายประเทศจึงเห็นว่า ISO 50001 เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคตของการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งทำให้มาตรฐานเป็นส่วนหนึ่งที่ผสมผสานไปกับนโยบายด้านพลังงาน ซึ่งรัฐบาลที่ดำเนินการในเชิงรุก จะใช้มาตรการทางภาษี การเข้าถึงเงินทุนวิจัย และมาตรการทางภาษีอื่นๆ เพื่อกระตุ้นบริษัทให้มีการนำมาตรฐาน ISO 50001ไปใช้มากขึ้น

11 ธันวาคม วันแห่งการรำลึกถึงวัฒนธรรมชาวเขา International Mountain Day

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 11 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับ “วันภูเขาสากล” (International Mountain Day) ในปีนี้ การเฉลิมฉลองวันภูเขาสากล จัดทำขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเขาทั่วโลกจะปรากฎในชุมชนแบบดั้งเดิมซึ่งมีธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในการแสวงบุญ พิธีการและการบูชาทางศาสนา

มาตรฐานไอเอสโอช่วยส่งเสริม COP22 ให้บรรลุเป้าหมาย New ISO handbook for ISO 21101

การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 22 (COP22: Conference of Parties) ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2559 ที่เมืองมาราเกซ ประเทศโมรอคโค เป็นการประชุมเจรจาระหว่างผู้นำจากประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กร นักลงทุนหรือรัฐบาลทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อที่จะนำข้อตกลงปารีสไปปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ในการประชุม COP21 เมื่อเดือนธันวาคม 2558

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ ตามรอยพ่อ … สานต่อแนวคิดนวัตกรรมให้ยั่งยืน

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ “ตามรอยพ่อ … สานต่อแนวคิดนวัตกรรมให้ยั่งยืน” วันที่ 20 ธ.ค. 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) กรุงเทพมหานคร

การสัมมนา Innovation Management System & BCMS โดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดการสัมมนา Innovation Management System & BCMS โดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้

มกอช. ผนึกกำลัง 18 หน่วยงาน จัดฝึกอบรมอัพเดทกฎหมายอาหารปลอดภัยของอเมริกา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรม 18 หน่วยงานชั้นนำ รวมทั้งสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและสถาบันอาหาร เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านกฎหมายความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาเซียน

สรอ. เปิดอบรมหลักสูตร FSPCA เพื่อขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน USFDA สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ (FSMA: Food Safety Modernization Act) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เพื่อจัดการปัญหาด้านปนเปื้อนในอาหารและทยอยประกาศกฎระเบียบย่อยออกมาอีก 7 ฉบับ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐฯ รวมทั้งไทยด้วย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024” รุ่นที่ 1

ในวันที่ 29- 30 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง Magic 1 ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ประจำปีงบประมาณ 2559

EU ประกาศข้อเสนอเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ขนาดใหญ่ (Heavy Duty Vehicles)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 EU ได้ประกาศข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ (Heavy