(ฟรี) โครงการยกระดับมาตรฐาน ระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานระบบ
การจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561 โครงการดังกล่าวให้ความสำคัญกับการพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve New S-Curve และ Super Cluster และอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรม โดย
จัดฝึกอบรมใน 3 กลุ่มมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานใหม่ ISO 50001

เช่นเดียวกับมาตรฐานสากลอื่นๆ ISO 50001 ไอเอสโอได้ทำการทบทวนเพื่อทำให้มั่นใจว่ามาตรฐานจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในภาคส่วนพลังงาน งานด้านนี้มีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการวิชาการไอเอสโอซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานแลการประหยัดพลังงาน (ISO/TC 301) ซึ่งมีสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเลขานุการ ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับสมาชิกของไอเอสโอคือสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศจีน (SAC)

ISO 31000 เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาส

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของมนุษย์มักมีหนทางที่ยากลำบาก แต่ในขณะที่มีการเรียนรู้และเกิดความเสี่ยงขึ้นนั้น ความเสี่ยงอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นโอกาสได้ ยกตัวอย่างการเกิดแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นอย่างรุนแรงในประเทศญี่ปุ่น ได้นำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการฉุกเฉินที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังมีการนำขีปนาวุธที่ใช้ในการป้องกันประเทศมาใช้งานเพื่อช่วยเหลือประชาชน

สรอ. ขอแสดงความยินดีกับเจ๊นกหมูสด ที่ได้รับการรับรองระบบ GMP (FDA)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ขอแสดงความยินดีกับนางสาว
ชื่นกมล อาชวพิสิฐ (เจ๊นกหมูสด) ที่ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร: GMP (FAD) ในขอบข่าย “การผลิตเนื้อหมูสดตัดแต่งแช่เย็น” วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ขอแสดงความยินดี โรงงานผลิตน้ำสามเสน การประปานครหลวง ได้รับการรับรองระบบ HACCP

การประปานครหลวง ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ให้แก่ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน โดยมี คุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้มอบใบรับรองระบบ HACCP ในวันอังคารที่
19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

โครงการการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินงานโครงการการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) ในปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 24 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5

SME กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กรอบวงเงินสินเชื่อ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1% ปลอดเงินต้น 3 ปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้มีการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ให้กับผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยมีค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 40,000 บาท

สรอ. หารือร่วมกับ SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ SMEs ด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการ

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน SMI นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล และคณะฯ โดยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกัน อาทิ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรในการให้บริการ การร่วมดำเนินการกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และการเตือนภัยเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ยินดีกับรอยัล พารากอน ฮอลล์ ในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสากล 3 ระบบ พร้อมร่วมการสัมมนาเรื่อง “Sustainability Event Management”

รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล 3 ระบบ ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความ ปลอดภัยสำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการ และมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยมี คุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้มอบ