คำถามเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1

มีคำถามสำหรับบริษัทและนักลงทุนว่าจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) ทั้ง 17 ข้อได้อย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับกลยุทธ์ขององค์กรในเรื่องดังกล่าว

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปีงบประมาณ 2561

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการจัดกิจกรรมการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ และกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก โดยการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการบริหารจัดการ หรือมาตรฐานอื่นๆ

Thailand MICE Venue 2018

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการศูนย์ประชุม / อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม หรือ รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โรงแรม หรือ รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สมัครเพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) และมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและเผยแพร่สถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561

สรอ. รับการตรวจประเมินระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 สาขาหน่วยตรวจ จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ MASCI โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ (นางพรรณี อังศุสิงห์) ผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับการตรวจประเมินระบบงาน สาขาหน่วยตรวจ (Inspection Body: IB) ในวันที่ 18, 21-22 พฤษภาคม 2561

โชวห่วย 4.0 ติดตั้ง POS ฟรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าปลีก (โชห่วย) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์มาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า ภายใต้โครงการพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปี 2561

สรอ. สัมมนาวิชาการ ISO 13485:2016 ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices – Quality Management System: MDMS)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ISO 13485:2016 ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices – Quality Management System: MDMS)” เพื่อให้องค์กรได้รับความรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฯ ในงาน Subcon Thailand 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

สรอ. แสดงความยินดีกับสายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหารสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับสายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

สรอ. ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ได้รับการรับรองระบบ GMP (FDA)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ที่ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ GMP (FDA)

สรอ. ยกระดับผู้ประกอบการ SME และ VSE เพื่อการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Firm) ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) ภายใต้โครงการ SME Promotion Project III

สรอ.ได้ดำเนินโครงการ SME Promotion Project ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านมาตรฐานการบริหารจัดการรวมทั้งการตรวจสอบรับรองตามแนวทางสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน ตาม “เส้นทางการพัฒนา SME และ VSE ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน”

สรอ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 76 ปี

สรอ. โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 76 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม