สรอ. แสดงความยินดีกับสายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหารสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับสายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

สรอ. ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ได้รับการรับรองระบบ GMP (FDA)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ที่ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ GMP (FDA)

สรอ. ยกระดับผู้ประกอบการ SME และ VSE เพื่อการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Firm) ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) ภายใต้โครงการ SME Promotion Project III

สรอ.ได้ดำเนินโครงการ SME Promotion Project ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านมาตรฐานการบริหารจัดการรวมทั้งการตรวจสอบรับรองตามแนวทางสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน ตาม “เส้นทางการพัฒนา SME และ VSE ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน”

สรอ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 76 ปี

สรอ. โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 76 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สรอ. ร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) ประจำปี 2561

นางพรรณี อังศุสิงห์ (ผอ.สรอ.) ร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) ประจำปี 2561 ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention & Exhibition Bureau) หรือ สสปน. (TCEB) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

มาตรฐานของเด็กเล่นเพื่อความปลอดภัย

ISO 8124-1, Safety of toys – Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties เป็นมาตรฐานที่ระบุข้อกำหนดและวิธีทดสอบของเล่นสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี และครอบคลุมช่วงอายุการใช้งาน มาตรฐานนี้ระบุหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้สำหรับลักษณะโครงสร้างของของเล่น เช่น รูปร่าง ขนาด และเค้าโครง เป็นต้น รวมทั้งคำเตือนและคู่มือการใช้งานที่เหมาะสมด้วย

ไอเอสโอแนะมาตรฐานใหม่เพื่อความสำเร็จของทุกธุรกิจ

จากการทำนายอายุขององค์กร พบว่าภายในปี 2570 (ค.ศ.2027) มีบริษัทที่ติดอันดับ 500 บริษัทของ S&P (Standard & Poor’s 500 Index) จะยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ได้เพียง 12 ปีเท่านั้น เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนธุรกิจอุตสาหกรรมที่ดิสรัพท์จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั่วไป ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคตจึงมีความสำคัญมาก

การมาตรฐานกับวันอนุรักษ์น้ำโลก

วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เนื่องในโอกาสนี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้รณรงค์ให้วันอนุรักษ์น้ำโลกให้ความสำคัญกับหัวข้อ ธรรมชาติเพื่อน้ำ (Nature for Water) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรวจแนวทางแก้ไขปัญหาความท้าทายในเรื่องน้ำที่โลกของเรากำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เรื่องการรับบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ด้วยสำนักงานมูลนิธิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สรอ. จัดฝึกอบรม Thailand MICE Venue Standard ประเภทห้องประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ

MASCI จัดฝึกอบรม “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) Thailand MICE Venue Standard (Category: Meeting Room, Exhibition Venue and Special Event Venue)” เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 รวม 50 คน เพื่อต่อยอดการพัฒนาผู้ตรวจประเมินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ ณ ห้องรวมใจ ชั้น 21 อาคารยาคูลท์