สรอ. สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI จัดสัมมนา “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015” เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเอกสาร IAF Communique, Important information for Certification Bodies regarding transition to ISO 9001 and ISO 14001 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จังหวัดระยอง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ราย

สรอ. แสดงความยินดีกับสถาบันพลาสติก ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และผู้บริหารสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับสถาบันพลาสติก ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

สรอ. ร่วมเสวนา เรื่อง “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น” และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น” (Accreditation: Delivering a Safer World) และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีผู้ร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องกว่า 500 คน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

สรอ. สัมมนาวิชาการ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนของมาตรฐานฯ จากฉบับเดิม ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่
15 มิถุนายน 2561 ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 50 ราย

คำถามเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2

มีคำถามสำหรับบริษัทและนักลงทุนว่าจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) ทั้ง 17 ข้อได้อย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับกลยุทธ์ขององค์กรในเรื่องดังกล่าว

คำถามเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1

มีคำถามสำหรับบริษัทและนักลงทุนว่าจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) ทั้ง 17 ข้อได้อย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับกลยุทธ์ขององค์กรในเรื่องดังกล่าว

สรอ. รับการตรวจประเมินระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 สาขาหน่วยตรวจ จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ MASCI โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ (นางพรรณี อังศุสิงห์) ผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับการตรวจประเมินระบบงาน สาขาหน่วยตรวจ (Inspection Body: IB) ในวันที่ 18, 21-22 พฤษภาคม 2561

สรอ. สัมมนาวิชาการ ISO 13485:2016 ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices – Quality Management System: MDMS)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ISO 13485:2016 ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices – Quality Management System: MDMS)” เพื่อให้องค์กรได้รับความรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฯ ในงาน Subcon Thailand 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

สรอ. แสดงความยินดีกับสายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหารสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับสายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

สรอ. ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ได้รับการรับรองระบบ GMP (FDA)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ที่ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ GMP (FDA)