การปรับปรุงน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับไอเอสโอ ได้พัฒนามาตรฐานที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ การบริหารจัดการที่ดีในการบริการเกี่ยวกับน้ำและ
การลดมลพิษใน 4 เรื่องหลัก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวเป็นอย่างมาก

สรอ. แสดงความยินดีกับ บริษัท ปัญญธารา จำกัด และ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายรับรองระบบ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้แก่ บริษัท ปัญญธารา จำกัด และ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค ห้อง 302 เมื่อวันที่ 8 -11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

บุคลากร สรอ. ร่วมสักการะองค์พระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคล

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานของสถาบันฯ พร้อมใจกันสักการะองค์พระพรหม ก่อนเข้าสู่วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561

สรอ. รับการตรวจประเมินรับรองความสามารถในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 ขอบข่าย GMP/HACCP จาก ACFS ต่อเนื่อง

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI โดยผู้อำนวยการ
สถาบันฯ (นางพรรณี อังศุสิงห์) ผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หรือ National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561

สรอ. ร่วมพิธีมอบรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. 2560

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมพิธีมอบรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ไอเอสโอเปิดใจ “ธรรมภิบาลสำคัญอย่างไร”

ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาข้ามชาติ องค์การสหประชาชาติ (UN) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) หรือสถาบันด้านการพัฒนาที่สำคัญของโลก ต่างกล่าวว่าการส่งเสริมธรรมาภิบาลเป็นวาระสำคัญของการดำเนินงาน

มาตรฐานใหม่เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ISO/TS 19657: 2017 เน้นความต้องการของบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม และผู้ผลิตส่วนผสมของอาหารทุกบริษัท โดยไม่จำเป็นว่าจะเป็นบริษัทขนาดใดและมีความซับซ้อนเพียงใด ซึ่งเอกสารมาตรฐานนี้จะทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นธรรมสำหรับธุรกิจทุกประเภท

สรอ. มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) ให้แก่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในขอบข่ายการบริหารจัดการนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดขึ้นในงาน Pruksa Innovation AWARDs 2017 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับเกียรติบัตรรายแรกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

สรอ. มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) ให้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 แห่ง ใน 4 สายธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นในงาน CPF CEO AWARDs 2017 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี

(ฟรี) โครงการยกระดับมาตรฐาน ระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานระบบ
การจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561 โครงการดังกล่าวให้ความสำคัญกับการพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve New S-Curve และ Super Cluster และอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรม โดย
จัดฝึกอบรมใน 3 กลุ่มมาตรฐาน