สรอ. แสดงความยินดีกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)

banner-certificate-shell-2018

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ณ ห้องประชุม Town Hall ตึก 1 อาคารเชลล์สำนักงานใหญ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยคุณอัษฎา หะริณสุต ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ รับมอบใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) รวม 4 หน่วยงาน คือ คลังน้ำมันช่องนนทรี ในขอบข่าย 1) การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงภายในคลังน้ำมันช่องนนทรี ได้แก่ น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลล์  น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว รวมถึงน้ำมันสูตรพิเศษ  น้ำมันวีเพาเวอร์เบนซิน  น้ำมันวีเพาเวอร์ดีเซล น้ำมันดีเซลจุดไหลเทต่ำ  น้ำมันเตาเอ, ซีกำมะถันไม่เกิน 2%, ซีกำมะถันไม่เกิน 3%  น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน  น้ำมันก๊าด  สารเคมีเพิ่มคุณภาพองค์ประกอบน้ำมันดีเซลและน้ำมันวีเพาเวอร์ดีเซล และเอทานอล น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันพื้นฐาน ยางมะตอย  น้ำมันไบโอดีเซล  2) การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ยกเว้นผลิตภัณฑ์นำเข้าเพื่อจัดจำหน่าย  3) การผลิตแอสฟัลต์ซีเมนต์ แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น คัตแบกแอสฟัลต์ มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ที่มียางมะตอยเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน และแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 4) การทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ  คลังน้ำมันสมุทรสงคราม ในขอบข่าย การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงภายในคลังน้ำมันสมุทรสงคราม  คลังน้ำมันขอนแก่น ในขอบข่าย การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงภายในคลังน้ำมันขอนแก่น และคลังน้ำมันลำปาง ในขอบข่าย การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงภายในคลังน้ำมันลำปาง  โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด  เป็นบริษัทฯ แรกที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) จาก สรอ.

news-certificate-shell-2018-pic1

การได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเห็นถึงความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการดำเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามมาตรฐานสากลของบริษัทฯ และคลังน้ำมัน ทั้ง 4 แห่ง โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น โดยเฉพาะสังคมและชุมชน รวมถึงการพิจารณาบริบทขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

news-certificate-shell-2018-pic2

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าสู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทฯ และคลังน้ำมันฯ ในการให้บริการที่มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นเรื่องหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการพัฒนาความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน