สรอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME” สสว.

banner-news-MOU_WebPortal_SMEOne

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal)” หรือเว็บไซต์ SME ONE (www.smeone.info) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน รวม 75 หน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นในงาน SME ONE FEST 2018 ของ สสว. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 6 กันยายน 2561

news-MOU_WebPortal_SMEOne-pic2

โดยนายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวถึงความเป็นมาและความร่วมมือในการจัดทำเว็บไซต์ SME ONE เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล องค์ความรู้ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของประเทศ ในรูปแบบเว็บไซต์กลาง (Web Portal) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ เชื่อมต่อบริการ ตลอดจนกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SME ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ SME

news-MOU_WebPortal_SMEOne-pic1
สรอ. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และขนาดเล็กมาก (Very Small Enterprise: VSE) เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการบูรณาการ เชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ โครงการ กิจกรรม รวมถึงบริการต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ SME & VSE ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานเครือข่าย เพื่อสื่อสารและเผยแพร่สู่ SME & VSE และผู้สนใจทั่วไป  โดย สรอ. ได้ให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรอง รวมทั้งการเตือนภัย (Business Intelligence) เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและการมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (MASCI Standard Intelligence Unit (intelligence.masci.or.th)) และให้บริการวารสารออนไลน์ MASCI Innoversity (www.masciinnoversity.com) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ความเห็นและประสบการณ์ ระหว่างผู้ประกอบการรวมทั้ง SME & VSE หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ในเรื่องความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน (Sustainability) อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารกลยุทธ์ และการบริหารอนาคต/ความไม่แน่นอน ครอบคลุม 5 ด้าน คือ การมาตรฐาน (Standardization), การบริหารอนาคต (Future Management), การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management), การบริหารความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน (Sustainability Management)  และเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

news-MOU_WebPortal_SMEOne-pic3

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เชื่อมต่อบริการ ตลอดจนกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SME & VSE ของ สรอ. และหน่วยงานเครือข่าย/พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง (www.masci.or.th) ซึ่งจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ SME ONE ต่อไป