สรอ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2560

oie-forum-2560

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับเชิญจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานประชุมสัมมนาวิชาการ
OIE Forum ประจำปี 2560 เรื่อง “Industry 4.0 Roadmap : Transforming towards Thailand 4.0, อุตสาหกรรม 4.0 จุดเปลี่ยนประเทศไทย”
เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางการพัฒนาภารกิจให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิรูปอุตสาหกรรม
ในอนาคต  ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

OIE Forum 2016

ในการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว สรอ.ได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวคิดของสถาบันฯ/บริการที่สอดรับ Industry 4.0 Roadmap
ที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก โดยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม (Promote Industry Promotion) ด้วยการยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม “SPRING” (Enhance Productivity Standard & Innovation) และมุ่งเน้นการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการภาคการผลิต/อุตสาหกรรม ภาคการค้า การบริการ และการเกษตร ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา อาทิ กลุ่มเกษตรแปรรูป อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม อุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง และกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน อาทิ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว  ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์
(ISO 13485) ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)
ระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1)  เป็นต้น

thailand-industry-expo-2017-2