สรอ. มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

banner-CENTS-16555-1

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) ให้แก่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  ในขอบข่ายการบริหารจัดการนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โดยจัดขึ้นในงาน Pruksa Innovation AWARDs 2017  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับเกียรติบัตรรายแรกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

News-Pruksa-Cer

มาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรมีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้า  เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเปิดตลาดใหม่  เพิ่มการเติบโตและรายได้จากนวัตกรรม ลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด  ประหยัดต้นทุน
และลดความเสี่ยงในการสร้างนวัตกรรม  ปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะขององค์กรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาความคิดให้เปิดใจรับรูปแบบทางธุรกิจและวิธีการใหม่ๆ  สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการของนวัตกรรม เช่น การสร้าง
เครือข่ายในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจขององค์กร เพื่อเผชิญกับความท้าทายและ
การเปลี่ยนแปลง