สรอ. ร่วมเสวนา “มาตรฐานอาชีพไทยเพื่อการยอมรับในระดับสากล” ในงานสัมมนา “ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช.”

banner-news-20181105

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมงานสัมมนา “ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช.” สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีนายพิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมผู้บริหาร สคช. นางพรรณี  อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ผู้บริหารและพนักงาน สรอ. ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ  มีผู้ร่วมงาน 277 ราย

ภายในงานช่วงเช้ามีการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง สคช. กับ ธนาคารออมสิน โดยนายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 แห่ง และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช.” โดยนายพิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล  ผอ. สคช.

news-20181105-pic1

นอกจากนี้ งานสัมมนาในช่วงบ่ายยังมีการเสวนา “มาตรฐานอาชีพไทยเพื่อการยอมรับในระดับสากล”  โดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  นางสาววรชนาธิป จันทนู  ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2  สคช. และนางพรรณี อังศุสิงห์ ผอ.สรอ. เป็นผู้ร่วมเสวนา และนางปริยดา พยุงธรรม ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการเทคนิค สรอ. เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ปีงบประมาณ 2561 ของ สคช. เพื่อเผยแพร่โครงการฯ รวมทั้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่ง สรอ. ได้ดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน สามารถพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม 416 องค์กร 1,762 คน  และพัฒนาระบบงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) รวม 33 องค์กร ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0

News-20181105-pic4

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (มอช.) ซึ่งเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications
Framework: Thailand NQF) 
และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework: AQRF)  ที่ได้รับการพัฒนาระบบงานตาม ISO/IEC 17024  โดยเฉพาะการได้รับการรับรองระบบงานตาม ISO/IEC 17024  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล จะเป็นการยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคคลากรไทยด้วยมาตรฐานอาชีพสู่สากล ให้เกิดความเชื่อถือในกระบวนการทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพขององค์กร รวมทั้งความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพของประเทศ

สรอ. ได้ให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยรับรองบุคลากร ตาม ISO/IEC 17024 อาทิ การบริการข้อมูลองค์ความรู้ การฝึกอบรม การพัฒนามาตรฐาน การตรวจ การเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบงานขององค์กร รวมทั้งการพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body : CAB) ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO/IEC 17000 (ISO/IEC 17000 Series) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิต การค้า การบริการและการเกษตร รวมทั้งการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรองสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวทางมาตรฐานสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รองรับความต้องการและการเติบโตของประเทศ