สรอ. สัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาองค์กรด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐานสากล (ISO 20400) Sustainable Procurement

News-Banner-Sustainable_Procurement

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สรอ. จัดสัมมนา “โครงการพัฒนาองค์กรด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล (ISO 20400) Sustainable Procurement” เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล (ISO 20400) และรับสมัครสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สนใจเข้าร่วมกว่า 75 ราย  วันที่ 14พฤษภาคม พ.ศ. 2562

News-Seminar_Sp-1

การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กร ถ้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความยั่งยืนจะช่วยให้องค์กรมีการดำเนินการอย่างยั่งยืน การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน คือ การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับผลประโยชน์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจมีค่าเป็นบวก  ซึ่งสามารถนำหลักการนี้ไปใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกสินค้าและบริการ  โดยมาตรฐาน ISO 20400 (Sustainable Procurement – Guidance) เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติที่เชื่อมโยงเข้ากับมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 (Social Responsibility)  ประโยชน์ของ ISO 20400 (Sustainable Procurement – Guidance) อาทิ การบูรณาการความยั่งยืนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระตุ้นการเกิดนวัตกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงส่งเสริมชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านผลกระทบด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ  สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำไปสู่การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

News-Seminar_Sp-2

สรอ. ได้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการเป็นพี่เลี้ยง การประเมิน และการฝึกอบรม ในการพัฒนาองค์กรระดับประเทศและระดับสากล อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม การบริหารกลยุทธ์ การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยง การบริหารอนาคต/การจัดทำภาพจำลองเหตุการณ์อนาคต รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธรรมาภิบาลองค์กร และอื่นๆ  โดยใช้ประสบการณ์การตรวจประเมินและการมาตรฐาน เพื่อให้อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิต การบริการ การค้า และการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน