สรอ. ร่วมงานแถลงข่าวกลุ่มย่อย “เจาะประเด็นขั้นตอนการดำเนินโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards: TMVS)”

banner-thailand-mice-venue-standards-tmvs-2018

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดย นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมการแถลงข่าวกลุ่มย่อย “เจาะประเด็นขั้นตอนการดำเนินโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards: TMVS)” ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 26 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน): สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau: TCEB) อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

โดยรองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม TCEB (นางศุภวรรณ ตีระรัตน์) กล่าวถึงรายละเอียดภาพรวมการดำเนินงานของ TCEB กระบวนการทำงาน ขั้นตอนการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ซึ่งได้ริเริ่มโครงการ TMVS ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ เสริมสร้างความพึงพอใจและเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้จัดงานไมซ์จากทั่วโลกในการเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน

News-thailand-mice-venue-standards-tmvs-2018-pic1

สรอ. ได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) TCEB มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งการเป็นหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) ในปี พ.ศ. 2560  ซึ่งสรอ. ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินงานตามหลักวิชาชีพ รวมถึงการรักษาความลับ การดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นกลางและอย่างมืออาชีพ  และดำเนินงานตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021-1, ISO 50003, UNFCCC Accreditation Standard &  ISO/IEC 17020 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ, ระบบการจัดการพลังงาน, CDM & ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ  และ ISO 19011 แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ โดยผู้ตรวจ/ผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล โดยเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานฯ ครอบคลุมตัวชี้วัดด้านกายภาพ บริการและการจัดการ เทคโนโลยี ความปลอดภัย การสนับสนุน และการจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (S-Curve)

News-thailand-mice-venue-standards-tmvs-2018-pic2

สรอ. ได้ให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) อาทิ การตรวจประเมินและรับรอง การพัฒนามาตรฐาน การตรวจ การฝึกอบรม เช่น มอก./TIS 22300, ISO 22301, ISO 20121, ISO 9001, ISO 14001, TLS 8001, TIS/OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 50001, GMP, HACCP, GMP (FDA), ISO 22000 ครอบคลุมข้อกำหนดด้านต่างๆ รวมทั้งคุณภาพในการให้บริการ สิ่งแวดล้อมและชุมชน/สังคม ความปลอดภัย/ความมั่นคงปลอดภัยและสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยของอาหาร การจัดการอย่างยั่งยืน และความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ของมาตรฐานฯ ทั้ง TMVS และ AMVS

News-thailand-mice-venue-standards-tmvs-2018-pic3