MASCI แถลงผลการดำเนินโครงการ SME Promotion Project III และเปิดโครงการ SME Promotion Project IV

Banner_Press-Release_SMEPromotionProjectIV

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  แถลงผลการดำเนินโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 3 (SME Promotion Project III)  และเปิดโครงการ SME Promotion Project IV  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

SME-IV--2

สรอ. ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจหน้าที่มากว่า 20 ปี   ในการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศ และพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน และยังได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการและการบริหารจัดการตามแนวทางสากล ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศรวมทั้งผู้ประกอบการ SME ร่วมกับสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน  ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม ดังเช่น โครงการ SME Promotion Project

SME-IV--3

นางชุตาภรณ์  ลัมพสาระ  ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวว่า คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบให้ สรอ. ดำเนินโครงการ SME Promotion Project ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยใช้งบประมาณของสถาบันฯ เพื่อยกระดับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะบุคลากรของผู้ประกอบการ SME ในการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการและการบริหารจัดการตามแนวทางสากลไปปฏิบัติจากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่มีความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจของสถาบันฯ ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการและการบริหารจัดการ และการตรวจสอบรับรอง ตามแนวทางสากล ทั้งภาคการผลิต การบริการ การค้าและการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Enterprises: SME) และขนาดเล็กมาก (Very Small Enterprise: VSE)

SME-IV--4

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวถึง การดำเนินการของ สรอ. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสากลขององค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการ ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   ประกอบกับการปรับบทบาทสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สถาบันฯ ได้รับมอบหมายภารกิจด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง ประกอบด้วยการพัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการและการตรวจสอบรับรองตามแนวทางสากล โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve, New S-Curve รวมทั้งผู้ประกอบการ SME, VSE และ Start Up  ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ    สรอ. จึงได้ดำเนินโครงการ “SME Promotion Project” ปี 1 – 3 และปี 4 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน

SME-IV--5

การดำเนินโครงการ SME Promotion Project I, II & III โดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรของ SME/VSE/Start Up  จากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่มีความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน  ตาม Roadmap to Sustainability” (เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน) ของสถาบันฯ  สามารถสร้างบุคลากรวิชาชีพด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการตามแนวทางสากล ระดับเบื้องต้น (Beginner)  ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner)  และระดับนักปฏิบัติขั้นก้าวหน้า (Advanced Practitioner)  ได้กว่า 1,175 คน  647 สถานประกอบการ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 16 – 517 ล้านบาท  และ สรอ. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนฯ ของประเทศ โดยดำเนินโครงการ SME Promotion Project IV ต่อเนื่องในปี 2562

SME-IV--6